Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 22.06.2022
Literature studies

Antologie i antologizowanie

Journals:
Publishing house::
ISSN:
2084-6045

Numer poświęcony został pisarstwu antologizującemu od starożytnych początków po współczesne realizacje. Zamieszczone w nim artykuły pokazują antologizowanie jako podstawową praktykę filologiczną, która pozostaje w ścisłej relacji ze strategiami historycznoliterackimi oraz zagadnieniami metodologicznymi dynamicznie przeobrażającego się literaturoznawstwa.

Autorkom i autorom tekstów towarzyszyły pytania o związek antologii z procesami re-orientacji i stereotypizacji kanonu, a także o zmiany zachodzące w przedmiocie antologii, ich odbiorcach i funkcjach kulturotwórczych. W numerze nie zabrakło też głosów praktyków, którzy poddali metarefleksji tworzenie antologii w oparciu o własne doświadczenia badawcze.

Całość tomu dopełnia dział „Pożytki filologicznie”, gdzie tym razem znalazły się studia z zakresu norwidologii, konkursów literackich, modernistycznej translatoryki, nature writing i psychoanalizy.

List of contents

Antologie i antologizowanie. Od redakcji I. Początki KRYSTYNA BARTOL, Od zbioru do antologii. Greckie początki; JAN KWAPISZ, Między antologią a fragmentem. O hellenistycznych zbiorach epigramów; MAGDALENA PISKAŁA, O długim trwaniu antologii na przykładzie Speculum exemplorum; MICHAŁ KURAN, Staropolskie antologie jednoautorskie od Jana Kochanowskiego do Samuela Twardowskiego; II. Antologia – Definicje – Kanon MIROSŁAWA BUCHHOLTZ, The Invisible Genre: Towards a Definition of Literary Anthology in the Anglophone Context; MAŁGORZATA GRZEGORZEWSKA, Gathering Flowers in Bloom. The Author of The Western Canon as an Anthologist; RENATA STACHURA-LUPA, O antologizowaniu w drugiej połowie XIX wieku (na marginesie antologii Władysława Bełzy); III. Antologizowanie – Przypadki – Funkcje TOMASZ JĘDRZEJEWSKI, U źródeł założycielskiego mitu polskiego romantyzmu, czyli jak jest zrobiona antologia Walka romantyków z klasykami Stefana Kawyna; PRZEMYSŁAW KALISZUK, (Nie)możliwe antologie i definicyjne meandry nowoczesnej literatury „górskiej”; ANDRZEJ LEWICKI, Antologizowanie jako forma polityki miejsca. Przypadek Bieszczadów – Wiersze z Rzeszowskiego DAVID G. ROSKIES, The Jewish Anthological Imagination in the Holocaust, 1940–1945; KAROL SAMSEL, Antologizowanie wojny. Funkcja antologizowania w polskich i brytyjskich antologiach poezji wojennej 1939–1944; ANNA SOBIECKA, Od antologii do antologizowania. Przypadek nowego dramatu polskiego; MAGDALENA BOGUSŁAWSKA, Dževada Karahasana pisanie ogrodów; IV. DOŚWIADCZENIA ANTOLOGISTÓW ANNA JANICKA, Antologizowanie nadmiaru. Pozytywizm polski w ujęciach antologicznych. Przypadek „Przeglądu Tygodniowego”; JAN TOMKOWSKI, Dylematy autora antologii; JOLANTA ŁUGOWSKA, Od „księgi źródeł” do książki z obrazkami. O dwu antologiach poezji dziecięcej; V. Pożytki filologiczne ANITA CAŁEK, Wołanie anioła i milczenie poety: Modlitwa Cypriana Norwida w kontekście psychologii procesu twórczego; LESZEK ZWIERZYŃSKI, Podwójny splot. Norwida poetyka myślenia otwartego; IWONA PRZYBYSZ, Konkurs literacki w Obrączce Emmy z Jeleńskich Dmochowskiej. Przyczynek do badań nad literackimi przedstawieniami życia kulturalnego na przełomie XIX i XX wieku; DOMINIKA PĘKALSKA, Rokoko Juliusa Zeyera w przekładzie Maryli Wolskiej. Strategie autokreacji artystycznej pisarki w świetle wyboru tekstu do tłumaczenia; DARIUSZ PIECHOTA, Puszcza jodłowa Stefana Żeromskiego w świetle tradycji przyrodopisarskiej; JAN POTKAŃSKI, Niedokończona psychoza Witolda Gombrowicza

Information

Added on:
22 June 2022; 20:14 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
22 June 2022; 20:14 (Piotr Bordzoł)

Recently added issues


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.