Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 10.01.2024
Literature History

Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu

ISSN:
2084-7963 (print) 2391-7903 (online)

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego, co skłoniło wielu badaczy do zorganizowania konferencji naukowych poświęconych temu okresowi tudzież podjęcia inspirujących przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym.

To wzmożone zainteresowanie literaturą pierwszej połowy XIX wieku przełożyło się również na ciekawe inicjatywy wydawnicze. Dysponujemy dzisiaj w większości przypadków poprawnie przygotowanymi (z punktu widzenia współczesnego edytorstwa naukowego) edycjami najważniejszych dzieł romantyków, a to przekłada się z kolei na zintensyfikowanie refleksji badawczej nad romantyzmem. Refleksji – dodajmy – niekiedy spychanej na margines, często ograniczanej tylko do twórczości czterech naszych wieszczów narodowych bądź obarczonej licznymi kontekstami pozaliterackimi, głównie politycznymi. Mimo zainicjowanego obchodami dwusetnej rocznicy wydania debiutanckiego tomiku Poezji Adama Mickiewicza powrotu do romantyzmu, namysł badawczy nad literaturą tego czasu i jej twórcami domaga się dopełnień, które dyktuje przyrost wiedzy. Także – a może przede wszystkim – w warstwie ściśle edytorskiej, zdominowanej przecież w istocie wydaniami dzieł Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, rzadziej Krasińskiego. Czy nie jest bowiem tak, jak pisze Mirosław Strzyżewski w artykule otwierającym ten numer „Sztuki Edycji”, że nadal „poruszamy się utartym szlakiem”, wciąż tkwimy w „zaklętym kręgu czterech wielkości romantyzmu polskiego” i „nie wytyczamy nowych ścieżek”? W rezultacie na polskim rynku wydawniczym brakuje zbiorowych edycji dzieł innych romantyków, zwłaszcza autorów krajowych, których twórczość niesłusznie bywa traktowana jako mniej interesująca, wtórna, li tylko naśladowcza, po wielokroć powtarzająca motywy znane z najważniejszych dzieł romantyzmu emigracyjnego.

Ze wstępu Agnieszki Markuszewskiej

Information

Pages:
222
Added on:
10 January 2024; 19:41 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
10 January 2024; 19:41 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.