Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

z materiałów promocyjnych redaktorów tomu
Added on: 16.03.2023
Literature studies

Transmedialne narracje drugoosobowe /Transmedial Second-person Narratives

Journals:
ISSN:
0084-4446

Od czasu głośnej Przemiany Butora teoria narracji usiłuje, ze zmienną intensywnością, skonceptualizować zjawisko narracji drugoosobowej. Uznawana jest ona zazwyczaj za formę eksperymentalną, nienaturalną, efemeryczną; nie doczekała się dotąd stałego miejsca w typologiach narratologicznych na prawach równych narracji w pierwszej i trzeciej osobie.

Zwiększone zainteresowanie teoretyków narracji tym trybem opowiadania przypadło na dekady przełomu XX i XXI. Zmalało ono jednak, zanim tematyka relacji „ty” i „ja” doprowadziła do tzw. „zwrotu do Ty” (The You Turn), jaki ma miejsce od kilkunastu lat w
filozofii (umysłu, języka, w etyce i epistemologii), naukach społecznych i psychologii czy neuronauce. Jednakże w literaturze różnych kręgów językowych wyraźnie można zaobserwować wzrost popularności narracji drugoosobowej, zarówno w tekstach fikcjonalnych, jak i niefikcjonalnych. Nowym kontekstem kulturowym dla szerszego zastosowania różnych odmian narracji w drugiej osobie okazała się rewolucja cyfrowa i środowisko nowych technologii i nowych mediów. Gry wideo, hiperteksty, formy literatury cyfrowej, technologie interaktywne i wspólnotowe praktyki pisarskie oraz platformy społecznościowe często aktywizują właśnie ten typ narracji.

(Z Call for Papers)


Czasopismo wydawane jest w formacie Open Access.
Od 2019 roku artykuły publikowane są na licencjach Creative Commons:
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND) lub Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe & Autorzy

PUNKTACJA MEiN 2021: 40 punktów

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.