Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr Mirosław Dawlewicz

Nauczyciel akademicki, językoznawca, doktor nauk humanistycznych.

Urodził się 26 marca 1967 r. w Wilnie. Ukończył wileńską Szkołę Średnią nr 19 (obecnie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli), później podjął studia polonistyczne w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. W ramach wymiany międzyuczelnianej w 1989 r. wyjechał na stypendium do Wrocławia.

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w 1993 r., uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. W latach 1993-1995 odbył dwuletnie studia historyczne w Podyplomowym Studium Historii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 1995 r. jest pracownikiem Centrum Polonistycznego (do 2007 r. – Katedra Filologii Polskiej) Uniwersytetu Wileńskiego. W 1999 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. 

Jest współzałożycielem powstałego w 1997 r. Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego.  

W latach 2007-2012 oraz 2016-2019 pełnił obowiązki kierownika Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

Autor monografii Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na podstawie badań ankietowych), Warszawa 2000, kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach i książkach zbiorowych, skryptów z gramatyki języka polskiego dla studentów.

W latach 2012-2014 kierował projektem badawczym Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w. (www.karlowicz.flf.vu.lt).

Prowadzi przedmioty językoznawcze: gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego, kultura języka polskiego, metodyka nauczania języka polskiego, konwersatoria językoznawcze.

Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (Londyn).  

W 2018 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Członek kolegium redakcyjnego oraz recenzent naukowy czasopism:

"Poradnik Językowy" (Uniwersytet Warszawski),

"Prace Językoznawcze" (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),

"Język a Kultura" (Uniwersytet Wrocławski),

"Prace Filologiczne" (Uniwersytet Warszawski),

„Media, biznes, kultura” (Uniwersytet Gdański).

 

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy, jaką z dr. Mirosławem Dawlewiczem w ramach audycji "Ludzie Kulturalni" przeprowadziła Izabela Chorościn: zwportal · Ludzie Kulturalni - Mirosław Dawlewicz.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.