Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr Regina Jakubenas

Regina Jakubėnas od 2008 r. pracuje w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego. Na Uniwersytecie Wileńskim prowadzi wykłady i seminaria z literatury staropolskiej i epoki Oświecenia, piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII w., kultury i historii Polski, historii kina polskiego, lektoraty języka polskiego dla lituanistów i historyków. Od kilkunastu lat prowadzi kursy języka polskiego jako obcego organizowane przez Instytut Polski w Wilnie.

Ukończyła studia polonistyczne na Wileńskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym, specjalność: język polski, literatura i historia.

W 1993 r. podjęła pracę w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego.

W latach 1997-2002 r. - studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN. 

W 2002 r. w Instytucie Badań Literackich PAN obroniła pracę doktorską pt. Prasa Wielkiego Księstwa Litewskiego w II poł. XVIII w.

Od 2008 r. pracuje w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego.

Zainteresowania badawcze: piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII w.: prasa, kalendarze, poradniki, druki okolicznościowe.

Najważniejsze publikacje:

Prasa Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVIII w. Kraków 2005;

Z historii kalendarzownictwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w. Kalendarze wileńskie ks. Jana Poszakowskiego. Knygoje: Literatūra, historia, dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej. Pod red. T. Chachulskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa 2006, s. 398-406;

Reklama literatury dziecięcej i młodzieżowej na łamach osiemnastowiecznej prasy wileńskiej, [w:] Acta litteraria comparativa. Vilnius kultūrinė-literatūrinė refleksija. Mokslo darbai 4, Vilnius 2009, s. 114-127;

Kalendarz Polityczny Wileński księdza Franciszka Paprockiego, [w:] Kalbotyra/ Vilniaus universitetas. 2012, t 57 (2): Slavistica Vilnensis, ISSN 1392-1517, s. 183-193;

Pomoc dydaktyczna dla studentów: Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoche oświecenia (Wybrane zagadnienia): Vilnius 2016 r.

Wileńska poezja okolicznościowa doby stanisławowskiej. Od projektu antologii do problemów edycji, w: "Szuka Edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie", Vol 14, No 2 (2018), s. 17-26.

Współautorka słownika  Lietuvių - lenkų kalbų žodynas (el. słownik) (2015), red. B. Piasecka, współautorzy: I. Fedorovič, K. Geben, K. Rutkovska, M. Davlevič, R. Jakubėnas, T. Dalecka, V. Ušinskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, dostęp: http://lkiis.lki.lt/lietuviu-lenku-zodynas-apie.

Brała udział w projektach naukowych m.in. dot. cyfryzacji zbiorów rękopisów i starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M. Mažvydasa.

Tłumaczy teksty naukowe i książki popularno-naukowe, np.: Suvalkų sutartis: Faktai ir interpretacijos / Umowa suwalska: Fakty i interpretacje. Sudarytojas ir mokslinis redaktorius: Č. Laurinavičius. Tłumaczenie na język polski i litewski Regina Jakubėnas. Vilnius 2012;

Organizowała międzynarodową konferencję naukową poświęconą 290. rocznicy urodzin jezuity ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego
Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie – ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki” 5–6 grudnia 2018 roku.
Uniwersytet Wileński: http://www.pocobutas.flf.vu.lt/pl/poczatkowy/

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.