Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

prof. Switłana Suchariewa

Fields: Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka, Literaturoznawstwo
Prof. dr hab., profesor Katedry Polonistyki i Przekładu, Koordynator Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Redaktor-koordynator Biuletynu Polonistycznego.

2005 – studia doktoranckie w Instytucie Literatury Tarasa Szewczenki Akademii Nauk Ukrainy (Kijów); stopień naukowy – doktor nauk filologicznych;

2008 –  obrona pracy doktorskiej Hermeneutyka biblijna ukraińskiej prozy polskojęzycznej końca XVI–początku XVII w. Promotor naukowy: prof. dr hab. Rostysław Radyszewski;

2017 – przewód habilitacyjny, Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki. Temat pracy: Polska i ukraińska proza polskojęzyczna XVII w.: retoryka, gatunki, intertekst. Konsultant naukowy: prof., dr hab. Rostysław Radyszewski.

Osiągnięcia zawodowe:

1997–2006 – asystent katedry języków obcych Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki;

2006–2017 – docent katedry języków obcych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki;

2017 – do chwili obecnej – na stanowisku profesora katedry języków obcych i przekładu Wydziału Stosunków Międzynarodowych;

2008 – do chwili obecnej – koordynator Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki.

Wykładane przedmioty: lektorat języka polskiego jako obcego, przekład literatury pięknej, kurs biznesowy po polsku, język polski fachowy, teoria i praktyka tłumaczenia.

Publikacje: 

1. Wymiar biblijny ukraińskiej prozy polskojęzycznej po unii brzeskiej [w języku ukraińskim]. Łuck 2008.  209 ss.

2. Korespondencja polskojęzyczna XVII w. na pograniczu kultur [w języku ukraińskim] [w:] Integracja europejska: doświadczenie Polski i Ukrainy. Monografia zbiorowa. Łuck 2013. s. 672–679.

3. Przestrzeń retoryczna prozy polskojęzycznej XVII w. [w języku ukraińskim]. Łuck 2015. 370 ss.

Publikacje dostępne w otwartym dostępie (open access):

1. Memuarystyka polskojęzyczna w przestrzeni literackiej XVII wieku [Польскоязычная мемуаристика в литературном пространстве XVII века] [w języku rosyjskim] [w:]  „Studia Humanitatis: międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe”. T. 1. Moskwa 2016. www.st-hum.ru.

2. Twórczość kaznodziejska Bonawentury Czarlińskiego [Проповідницька творчість Бонавентури Чарлінського на межі культур] [w:] Ukraina i Polska: przyszłość, teraźniejszość, perspektywy. Т. 3. Łuck 2014. s. 39–41.

Informacje

Address:
ul. Krawczuka 36, m. 209, 43026 Łuck/Ukraina
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.