Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie

Institutions:

Projekt zakłada digitalizację oraz udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego obejmującego: zapis wszystkich kompozycji Chopina i ich wariantów, rękopisy utworów i korespondencji, drukowane źródła muzyczne (pierwodruki, pierwodruki z adnotacjami kompozytorskimi i starsze wydania), pozostałe muzealia (ikonografia) i archiwalia, nagrania- archiwum Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina- archiwum Festiwalu „Chopin i Jego Europa”, monografie naukowe oraz czasopisma. W ramach projektu planuje się także publikację całości twórczości Chopina w postaci partytur w wolnym dostępie w formatach xml, pdf, humdrum oraz stworzenie modułów analizy muzykologicznej (przeszukiwanie, wizualizacja, analiza statystyczna).

Projekt zakłada digitalizację oraz udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego, obejmującego następujące grupy obiektów:

  1. muzyka - zapis wszystkich kompozycji Chopina i ich wariantów - transkrypcje
  2. obiekty muzealne i biblioteczne - rękopisy utworów i korespondencji; obiekty muzealne- drukowane źródła muzyczne (pierwodruki, pierwodruki z adnotacjami kompozytorskimi i starsze wydania), pozostałe muzealia (ikonografia) i archiwalia,
  3. nagrania- archiwum Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina- archiwum Festiwalu „Chopin i Jego Europa”,
  4. monografie naukowe oraz czasopisma.

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby grup docelowych, oczekujących m.in. powszechnego i bezpłatnego dostępu on-line do dziedzictwa chopinowskiego, możliwości tworzenia aplikacji muzycznych i edukacyjnych oraz przeszukiwania zasobów wedle różnych kryteriów. Treści udostępnione w ramach projektu cechuje wysoki stopień niepowtarzalności, często są unikatowe w skali światowej. Zbiory objęte projektem zostaną zdigitalizowane, opatrzone metadanymi i komentarzami merytorycznymi najwyższej jakości, a następnie wprowadzone do portalu internetowego, umożliwiającego dostęp do materiałów, krzyżowe przeszukiwanie danych, a także dostęp do plików binarnych. W ramach projektu planuje się także publikację całości twórczości Chopina w postaci partytur w wolnym dostępie w formatach xml, pdf, humdrum oraz stworzenie modułów analizy muzykologicznej (przeszukiwanie, wizualizacja, analiza statystyczna). Portal będzie wyposażony w interfejsy dostępu przez WWW, a także dedykowane aplikacje mobilne (platformy Android oraz iOS). Całość wyposażona będzie w API umożliwiające eksport i wymianę danych. Struktura umożliwi wykorzystanie platformy do prezentacji dziedzictwa muzycznego innych polskich kompozytorów oraz innych wydarzeń muzycznych. Całość wytworzonych w wyniku realizacji projektu zasobów cyfrowych zostanie w pełni udostępniana bezpłatnie.

Instytucja realizująca projekt:

  • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

 


#PolskaHumanistykaCyfrowa - katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Information

Added on:
18 May 2021; 15:03 (HCyfrowa )
Edited on:
15 June 2021; 17:24 (Mariola Wilczak)

See also

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie

Głównym celem merytorycznym projektu jest poszerzenie portalu o najważniejsze i reprezentatywne dzieła muzyki polskiej okresu XVI-XIX wieku. Efektem ma być portal muzyki polskiej z możliwością przeszukiwania źródeł wg metadanych oraz elementów muzycznych. Jednym z celów jest także rozbudowa narzędzi dla badaczy (analiza muzyczna, przeszukiwanie metadanych, dostęp do źródeł) w tym skomputeryzowanej analizy muzycznej z uwzględnieniem specyfiki źródeł do muzyki polskiej. Istotnym elementem ma być stworzenie narzędzi umożliwiających crowd-sourcingowe opracowanie źródeł muzycznych oraz zbieranie danych we współpracy z ośrodkami naukowymi. Baza danych ma agregować informacje o źródłach muzycznych m.in. z RISM (źródło metadanych), repozytoriów i bibliotek cyfrowych (FBC, Polona).

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej

Projekt powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej, która od wielu lat prowadzi działania związane z digitalizacją oraz udostępnianiem swoich zasobów w postaci elektronicznej. Realizacja projektu pozwala na znaczny pod względem ilościowym i jakościowym postęp w zdalnym dostępie przez Internet do najcenniejszych i najstarszych zasobów piśmiennictwa polskiego.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej

Celem projektu jest rozbudowa pilotażowej wersji korpusu łaciny średniowiecznej – nowatorskiego przedsięwzięcia, które pozwoliło udostępnić badaczom na zasadach open access zawierający około 5 milionów segmentów ogólny korpus języka łacińskiego używanego w średniowieczu. Projekt przewiduje m.in. rozszerzenie bazy źródłowej, kontrolę jej reprezentatywności oraz obróbkę tekstów na potrzeby przeszukiwania i analizy statystycznej.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce

Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.