Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 30.10.2015

Przemówienia polskich polityków w latach 1918–2014 – edycja i opracowanie źródeł, analiza lingwistyczna, digitalizacja korpusu

Deadline:
30.09.2015-30.10.2015

Podstawowym celem naukowym projektu jest zebranie oraz lingwistyczne i politologiczne opracowanie ważnych - z historycznego punktu widzenia – przemówień polskich polityków wygłoszonych między 1918 a 2014 rokiem. Efekty projektu mają – w opinii wykonawców – przyczyniać się do należytego dokumentowania aktywności oratorskiej polskich polityków w okresie 100 lat istnienia niepodległego państwa polskiego.

Ten aspekt działalności polskich polityków wykonawcy uważają bowiem za równie istotny dla ciągłości polskiej tożsamości narodowo-kulturowej, jak ich stricte polityczne czyny i decyzje, opisywane i interpretowane w pracach historyków i politologów. Efektem projektu będzie zebranie i opracowanie istotnych historycznie polskich mów politycznych), wykonanie ich przemówień oraz wydanie 2-tomowej antologii przemówień polskich przywódców politycznych (wraz z komentarzem lingwistycznym i historyczno-politologicznym) . Zostanie uruchomiona również Internetowa Baza Polskich Przemówień Politycznych. Czas realizacji projektu to trzy lata.

Information

Funding:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego program MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Moduł "Tradycja" 1.b
Contact:
e-mail: rzimny@ukw.edu.pl, e-mail: przemyslaw.zukiewicz@uwr.edu.pl

See also

17.10.2015

Dyskurs polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Celem projektu jest opis specyficznego dyskursu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795) - głęboko zakorzenionego w tradycji antycznej i w europejskiej tradycji republikańskiej. Dokonana zostanie analiza najważniejszych pojęć w nim funkcjonujących oraz sposobu, w jaki mówiono w tym okresie o sprawach państwa. Pozwoli to odtworzyć obraz świata politycznego i system wartości politycznych typowy dla tego dyskursu. Projekt stawia pytania, które umykały dotąd klasycznym badaniom historycznym i literaturoznawczym. Zrozumienie pojęć i idei dyskursu staropolskiego pomoże lepiej zrozumieć polski język polityczny wieku XIX- i XX-tego i uniknąć naiwności, uproszczeń oraz zbyt pochopnych twierdzeń o nowatorstwie politycznych wypowiedzi epok porozbiorowych.

13.09.2018

Współczesna groteska polityczna (na przykładzie literatury polskiej po 1945 r.)

______________

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

08.04.2015

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (np. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, ciało). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w szerokim kontekście kulturowym (np. literatura, język, sztuka, filozofia, kultura ludowa, historia, teatr) oraz różnorodnych zagadnień związanych z poszczególnymi zmysłami. Tematem projektu jest sensualność w kulturze polskiej (w przyszłości jego zakres będzie poszerzany), w związku z czym konteksty innych kultur narodowych są w nim przedstawiane jedynie jako punkty odniesienia lub w perspektywie komparatystycznej. Projekt jest realizowany on-line w formie witryny pełniącej funkcję multimedialnej internetowej encyklopedii tematycznej. Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.