Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 10.02.2020
Deadline for submitting applications: 28.02.2020

Program Lektorzy 2020

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich. Wykwalifikowani lektorzy, którzy otrzymają stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, będą w roku akademickim 2020/2021 (oraz 2021/2022) prowadzić lektoraty języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

W ramach Programu lektor – stypendysta NAWA:

  • przygotowuje i prowadzi kursy języka polskiego jako obcego;
  • przygotowuje i prowadzi zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce – jej kulturze i historii (w uzgodnieniu z uczelnią przyjmującą);
  • utrzymuje kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny;
  • pośredniczy w kontakcie między NAWA a ośrodkiem akademickim i studentami w celu realizacji zadań ustawowych NAWA.

O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają łącznie następujące wymagania: a) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii, b) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, c) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 200 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami, d) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania, e) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie lub

f) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii, g) mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami, h) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok), i) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania, j) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie

lub k) posiadają tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i społecznych, l) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, m) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami, n) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok), o) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania, p) stan ich zdrowia pozwala na wypełnianie obowiązków sformułowanych w Programie.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 2 stycznia do 28 lutego 2020 roku.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2020 roku.

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.