Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 24.02.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.03.2017

Redaktor merytoryczny materiałów szkoleniowych

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
oświata
Data ogłoszenia:
24.02.2017

 

Oferta pracy dla redaktora merytorycznego materiałów szkoleniowych w postaci przewodnika metodycznego do realizacji programów szkoleniowo-doradczych oraz zbioru dobrych praktyk samorządowych.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER poszukuje redaktora merytorycznego materiałów szkoleniowych w postaci przewodnika metodycznego do realizacji programów szkoleniowo-doradczych oraz zbioru dobrych praktyk samorządowych.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest redakcja merytoryczna zestawu materiałów szkoleniowych opracowanych
w postaci przewodnika metodycznego do realizacji programów szkoleniowo-doradczych oraz zbioru dobrych praktyk samorządowych.

Materiały będą wykorzystywane w trakcie szkoleń przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
w pilotażu oraz w projekcie konkursowym.

Na materiały składa się przewodnik metodyczny do realizacji programów szkoleniowych oraz zbiór dobrych praktyk samorządowych, które m.in. obejmują:

1.     wskazówki metodyczne do realizacji poszczególnych zajęć szkoleniowych,

2.     scenariusze wybranych zajęć szkoleniowych,

3.     przykłady praktycznych zastosowań omawianych treści programowych,

4.     szczegółowo omawiają zadania do samodzielnej realizacji przez uczestników szkoleń,

5.     punkty krytyczne w realizacji programów oraz

6.     różnice w podejściu do poszczególnych zagadnień, wynikające z typu jednostki samorządu terytorialnego.

Materiały szkoleniowe, które poddane zostaną redakcji merytorycznej, są spójne z programami szkoleniowo-doradczymi opracowanymi przez ekspertów. Objętość zestawu materiałów szkoleniowych do redakcji merytorycznej to maks. 250 stron znormalizowanego tekstu (1800 znaków ze spacjami na stronę).

Materiały będą publikowane zarówno w wersji papierowej jak i w wersji online na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zadania redaktora merytorycznego i zasady współpracy:

Zadaniem redaktora będzie:

a.        Redakcja merytoryczna tekstów przekazanych przez Zamawiającego – 250 stron znormalizowanego tekstu (1800 znaków ze spacjami na stronę),

b.       Bieżąca współpraca z Zamawiającym oraz autorami tekstów źródłowych.

Prace redakcyjne będą prowadzone zdalnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia Wykonawcy, na co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne w siedzibie ORE w terminie wskazanym przez Zamawiającego. ORE nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

 

 

Terminy realizacji zadania: do dnia 24 kwietnia 2017r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą.

W przypadku wystąpienia zmian po stronie Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminów wykonania umowy oraz terminów odbioru przedmiotu umowy.

Zmiany, o których mowa, mogą wynikać z:

a) z konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę;

b) ze zmian stanu prawnego.

Termin i sposób składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego (Załącznik nr 1) dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 3 marca 2017 r. na adres: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl   

Wybór wykonawcy:

Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.

Po analizie nadesłanych aplikacji zostanie wybrany Wykonawca, który spełnia wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów w Kryterium oceny (Załącznik nr 2). Każdy Wykonawca będzie podlegał ocenie zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.

Informujemy, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu POWER łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia Wykonawców bez podania przyczyny.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

p. Dorota Jastrzębska, tel. 22 570 83 43 dorota.jastrzebska@ore.edu.pl

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkól i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

Do pobrania na stroniehttps://www.ore.edu.pl/o-nas/poszukujemy:

"  Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny

"  Załącznik nr 2 – Wymagania dla autorów

 

Więcej informacji: https://www.ore.edu.pl/o-nas/poszukujemy

 

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
24 lutego 2017; 22:45 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
24 lutego 2017; 22:46 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.