Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 14.06.2018 g.09:00 - 15.06.2018 g.18:00
Дата размещения: 11.12.2017

Męskość a sacrum - konferencja naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Słupsk
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Męskość a sacrum organizowaną w dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Słupsku przez Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Katedrę Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kategoria męskości nabiera coraz większego znaczenia w badaniach dotyczących płciowego (genderowego) uwarunkowania kultury. Wzmagające się zainteresowanie tą problematyka daje się zauważyć nie tylko w dyskursie naukowym (konferencje, książki, tematyczne numery czasopism, granty badawcze), ale także popularyzatorskich publikacjach prasowych i medialnych (najczęściej skupiających się na tzw. kryzysie męskości). Analizą męskich tożsamości, ról społecznych, reprezentacji, wzorów, norm, mitów, stereotypów, fantazmatów zajmują się w szczególności takie dyscypliny jak socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, historia kulturowa, literaturoznawstwo, medioznawstwo, historia sztuki czy teologia. Już w latach 70. XX wieku wyłoniła się interdyscyplinarna dziedzina men’s studies, a potem masculinity studies.

Temat naszej konferencji jest zachętą do jak najbardziej wielostronnej refleksji nad relacjami między męskością (różnymi jej odmianami) a sacrum (różnymi jego przejawami). Chcielibyśmy się przyjrzeć uważniej temu, w jaki sposób męskość była i jest sakralizowana w kulturze, w szczególności, w literaturze, sztuce, kinie, kulturze popularnej, w tekstach nie tylko literackich i religijnych, ale także filozoficznych, religioznawczych, teologicznych, pedagogicznych itp. Jak i w jakim stopniu owe sakralizacje męskości sankcjonowały jej dominującą, hegemoniczną pozycję w patriarchalnej strukturze społeczeństwa? Czy były to „konstrukcje”, które nieuchronnie prowadziły do ujmowania męskich tożsamości na sposób esencjalistyczny? Czy męskie sacrum nobilitowało mężczyzn czy też stanowiło rodzaj społecznej opresji?

Proponujemy następujące szczegółowe zagadnienia (można oczywiście zgłaszać swoje własne pomysły mieszczące się w zakresie tematu konferencji):

Męskość a teologia, religioznawstwo, filozofia i pedagogika

 • teologia a spór o esencjalistyczne vs. konstukcjonistyczne koncepcje męskości;
 • męskość w dyskursie teologicznym;
 • problem perspektywy androcentrycznej w teologii i religioznawstwie;
 • męskość a koncepcje Boga;
 • figura męskiego zbawiciela;
 • imitatio Christi i Miles Christi jako ideał męskości;
 • „Nie ma już mężczyzny ani kobiety” – męskość eschatologiczna;
 • wychowanie do męskości/wzorce męskości;
 • rola mężczyzny w wychowaniu religijnym.

Męskość a religie

 • kulturowe konstruowanie męskich tożsamości w różnych tradycjach religijnych i wyznaniowych
 • męskość przywódców religijnych (Mojżesz, Jezus, św. Paweł, Mahomet, Budda, Zaratustra);
 • maskulinizacje sakralności;
 • męska mizoginia w tradycjach religijnych i wyznaniowych;
 • męskość a kapłaństwo;
 • ideały pobożności męskiej;
 • modele męskiej świętości;
 • koncepcje męskiej duchowości;
 • celibat jako „nadprzyrodzona” forma męskości;
 • męska homoseksualność a tradycje religijne i wyznaniowe;
 • męskość w Biblii, Koranie i innych tekstach świętych;
 • biblijne figury męskości (Adam, Dawid, Samson, Hiob, św. Józef, Jezus, Judasz, św. Paweł).

Męskie sacrum

 • sakralne aspekty symboliki Fallusa;
 • figura Ojca / Brata / Syna;
 • męskie aspekty przestrzeni sakralnej;
 • sacrum a męska seksualność;
 • idea męskiej kreacji wobec kobiecej prokreacji.

Męskie rytuały w kulturze i literaturze

 • męskie inicjacje;
 • męskie rytuały przejścia (obrzezanie, chrzest, ślub, pogrzeb);
 • symbolika męskich ran;
 • męskość a literatura;
 • męskość w piśmiennictwie hagiograficznym;
 • ideał męskości w kaznodziejstwie – kazania stanowe dla mężczyzn;
 • poezja kapłańska jako poezja mężczyzn;
 • sakralizacje męskości w literaturze i kulturze;
 • metafizyka męskości (A. Schopenhauer, F. Nietzsche, O. Weininger) a literatura;
 • wojna jako męskie doświadczenie mistyczne;
 • sakralizacje męskości w dyskursach nacjonalistycznych;
 • męskość a mesjanizm;
 • męskie homospołeczne pragnienie a wiara religijna.

Męskość a sztuka sakralna

 • męska cielesność i nagość w sztuce sakralnej;
 • nagość Chrystusa w ikonografii;
 • męskość a kino i media;
 • ikony i idole męskości;

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i abstraktu wystąpienia na adres mailowy: meskosc.sacrum@apsl.edu.pl

Информация

Адрес:
ul. Arciszewskiego 22 a, Słupsk
Подача заявок для докладчиков до:
30.04.2018
Оплата:
400 zł
Дата размещения:
11 декабря 2017; 18:13 (Anna Sobiecka)
Дата правки:
27 сентября 2018; 22:17 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

21.03.2017

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku organizowaną w dniach 28-29 września 2017 roku w Katedrze Historii Literatury UG.

04.04.2018

Biopolityka męskości / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek dbania o zdrowie, konieczność doskonalenia ciała oraz dbanie o rozwój umysłowy i osobisty poprzez cały system urządzeń biopolitycznych, takich jak: higienizacja, aktywność fizyczna (gimnastyka, sport, przygotowanie wojskowe), edukacja, zachęta do działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie w szeroko pojmowaną obronność (immunizację), miały przyczynić się do udoskonalenia ducha męskości, przy jednoczesnym zaangażowaniu go w interes polityki państwowej, ekonomii kapitalistycznej oraz ideologii narodowej, rasowej czy klasowej. W tym kontekście kłopotliwy wydaje się również udział pierwiastka męskiego w procesie przekształcania dyrektyw biopolitycznych w śmiercionośny aparat tanatopolityki (zagłada, Holocaust, terroryzm). Innymi słowy, chcielibyśmy spojrzeć na kwestię męskości, przemieszczając optykę z dyskursów genderowych, ukształtowanych w dziedzinie gender studies czy masculinity studies, w obszar zagadnień biopolitycznych. Pragniemy zastanowić się, w jaki sposób biopolityczne dyrektywy wpływały na sposób „produkowania” męskości na przestrzeni ostatnich stuleci.

20.10.2015

Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna "Tożsamość - Kultura - Nowoczesność"

Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

20.02.2020

Kobiece teksty Odessy. Literatura – język – wyobrażenia / VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne"

Temat VI Konferencji to "Kobiece teksty Odessy. Literatura – Język – Wyobrażenia". Języki konferencji: angielski, polski, ukraiński, rosyjski i inne języki konferencyjne.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах