Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 14.06.2018 g.09:00 - 15.06.2018 g.18:00
Data dodania: 11.12.2017

Męskość a sacrum - konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Słupsk
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Męskość a sacrum organizowaną w dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Słupsku przez Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Katedrę Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kategoria męskości nabiera coraz większego znaczenia w badaniach dotyczących płciowego (genderowego) uwarunkowania kultury. Wzmagające się zainteresowanie tą problematyka daje się zauważyć nie tylko w dyskursie naukowym (konferencje, książki, tematyczne numery czasopism, granty badawcze), ale także popularyzatorskich publikacjach prasowych i medialnych (najczęściej skupiających się na tzw. kryzysie męskości). Analizą męskich tożsamości, ról społecznych, reprezentacji, wzorów, norm, mitów, stereotypów, fantazmatów zajmują się w szczególności takie dyscypliny jak socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, historia kulturowa, literaturoznawstwo, medioznawstwo, historia sztuki czy teologia. Już w latach 70. XX wieku wyłoniła się interdyscyplinarna dziedzina men’s studies, a potem masculinity studies.

Temat naszej konferencji jest zachętą do jak najbardziej wielostronnej refleksji nad relacjami między męskością (różnymi jej odmianami) a sacrum (różnymi jego przejawami). Chcielibyśmy się przyjrzeć uważniej temu, w jaki sposób męskość była i jest sakralizowana w kulturze, w szczególności, w literaturze, sztuce, kinie, kulturze popularnej, w tekstach nie tylko literackich i religijnych, ale także filozoficznych, religioznawczych, teologicznych, pedagogicznych itp. Jak i w jakim stopniu owe sakralizacje męskości sankcjonowały jej dominującą, hegemoniczną pozycję w patriarchalnej strukturze społeczeństwa? Czy były to „konstrukcje”, które nieuchronnie prowadziły do ujmowania męskich tożsamości na sposób esencjalistyczny? Czy męskie sacrum nobilitowało mężczyzn czy też stanowiło rodzaj społecznej opresji?

Proponujemy następujące szczegółowe zagadnienia (można oczywiście zgłaszać swoje własne pomysły mieszczące się w zakresie tematu konferencji):

Męskość a teologia, religioznawstwo, filozofia i pedagogika

 • teologia a spór o esencjalistyczne vs. konstukcjonistyczne koncepcje męskości;
 • męskość w dyskursie teologicznym;
 • problem perspektywy androcentrycznej w teologii i religioznawstwie;
 • męskość a koncepcje Boga;
 • figura męskiego zbawiciela;
 • imitatio Christi i Miles Christi jako ideał męskości;
 • „Nie ma już mężczyzny ani kobiety” – męskość eschatologiczna;
 • wychowanie do męskości/wzorce męskości;
 • rola mężczyzny w wychowaniu religijnym.

Męskość a religie

 • kulturowe konstruowanie męskich tożsamości w różnych tradycjach religijnych i wyznaniowych
 • męskość przywódców religijnych (Mojżesz, Jezus, św. Paweł, Mahomet, Budda, Zaratustra);
 • maskulinizacje sakralności;
 • męska mizoginia w tradycjach religijnych i wyznaniowych;
 • męskość a kapłaństwo;
 • ideały pobożności męskiej;
 • modele męskiej świętości;
 • koncepcje męskiej duchowości;
 • celibat jako „nadprzyrodzona” forma męskości;
 • męska homoseksualność a tradycje religijne i wyznaniowe;
 • męskość w Biblii, Koranie i innych tekstach świętych;
 • biblijne figury męskości (Adam, Dawid, Samson, Hiob, św. Józef, Jezus, Judasz, św. Paweł).

Męskie sacrum

 • sakralne aspekty symboliki Fallusa;
 • figura Ojca / Brata / Syna;
 • męskie aspekty przestrzeni sakralnej;
 • sacrum a męska seksualność;
 • idea męskiej kreacji wobec kobiecej prokreacji.

Męskie rytuały w kulturze i literaturze

 • męskie inicjacje;
 • męskie rytuały przejścia (obrzezanie, chrzest, ślub, pogrzeb);
 • symbolika męskich ran;
 • męskość a literatura;
 • męskość w piśmiennictwie hagiograficznym;
 • ideał męskości w kaznodziejstwie – kazania stanowe dla mężczyzn;
 • poezja kapłańska jako poezja mężczyzn;
 • sakralizacje męskości w literaturze i kulturze;
 • metafizyka męskości (A. Schopenhauer, F. Nietzsche, O. Weininger) a literatura;
 • wojna jako męskie doświadczenie mistyczne;
 • sakralizacje męskości w dyskursach nacjonalistycznych;
 • męskość a mesjanizm;
 • męskie homospołeczne pragnienie a wiara religijna.

Męskość a sztuka sakralna

 • męska cielesność i nagość w sztuce sakralnej;
 • nagość Chrystusa w ikonografii;
 • męskość a kino i media;
 • ikony i idole męskości;

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i abstraktu wystąpienia na adres mailowy: meskosc.sacrum@apsl.edu.pl

Informacje

Adres:
ul. Arciszewskiego 22 a, Słupsk
Data zgłaszania prelegentów:
30.04.2018
Opłata:
400 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.