Полонистический бюллетень

Человек

18.12.2019

dr Andrzej Moklica

Области: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna, Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Literaturoznawstwo, Językoznawstwo
Docent Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Urodził się 21.09.1980 r. w Łucku na Wołyniu. Od 1997 do 2002 r. studiował filologię ukraińską i polską na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym, po ukończeniu studiów otrzymał dyplom magistra filologii z wyróżnieniem. W latach 2002–2006 odbył studia doktoranckie na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym imienia Iwana Franki (temat pracy doktorskiej – „Językowe dominanty stylów artystycznych polskiego modernizmu”). W grudniu 2006 roku obronił pracę doktorską w Instytucie Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, w tymże roku został wykładowcą na wydziale filologii i dziennikarstwa WUN. W 2012 roku objął stanowisko docenta Katedry Filologii Słowiańskiej. Prowadzone zajęcia dydaktyczne: współczesny język polski (leksykologia, morfologia, składnia), stylistyka i kultura języka polskiego, analiza lingwistyczna tekstu artystycznego, historia języka polskiego. Główne zainteresowania badawcze to m.in. polsko-ukraińskie kontakty językowe i kulturowe, językowy obraz literatury polskiej XX wieku (w tym modernizmu, dwudziestolecia międzywojennego, postmodernizmu), zagadnienia językowej hierarchii tekstu, zasady i sposoby tłumaczenia tekstów artystycznych, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, porównawcza charakterystyka słownictwa i składni języka polskiego i ukraińskiego, literaturoznawstwo porównawcze. Jest autorem ponad 30 prac naukowych i dydaktycznych. Najważniejsze artykuły naukowe:

- Felietony K.-I. Gałczyńskiego „Listy z fiołkiem” w kontekście gatunku i stylu;

- Analiza oraz interpretacja tekstu absurdystycznego (utwory dramatyczne K.-I. Gałczyńskiego);

- Językowa hierarchia naukowo-fantastycznego tekstu: powieści S. Lema „Eden” i „Powrót z gwiazd”;

- „Senat szaleńców” Janusza Korczaka w ukraińskiej interpretacji;

- Neologizmy w strukturze stylu osobniczego W. Gombrowicza

- Poezja S. Młodożeńca: styl przez pryzmat neologizmów;

- Funkcja stylistyczna metafory w powieści „Ferdydurke” W. Gombrowicza

Najważniejsze prace dydaktyczne:

- Analiza językowo-stylistyczna tekstu artystycznego (na podstawie literatury polskiej XX wieku);

- Leksykologia współczesnego języka polskiego;

- Język polski: ćwiczenia składniowe.

Publikacje dostępne w wolnym dostępie:

1. Analiza językowo-stylistyczna tekstu artystycznego (na podstawie literatury polskiej XX wieku), http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13720

2. Język polski: ćwiczenia składniowe, http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13802

Informacje

Электронный адрес:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах