Polish Studies Bulletin

Person

18.12.2019

dr Andrzej Moklica

Fields: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna, Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Literaturoznawstwo, Językoznawstwo
Docent Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Urodził się 21.09.1980 r. w Łucku na Wołyniu. Od 1997 do 2002 r. studiował filologię ukraińską i polską na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym, po ukończeniu studiów otrzymał dyplom magistra filologii z wyróżnieniem. W latach 2002–2006 odbył studia doktoranckie na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym imienia Iwana Franki (temat pracy doktorskiej – „Językowe dominanty stylów artystycznych polskiego modernizmu”). W grudniu 2006 roku obronił pracę doktorską w Instytucie Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, w tymże roku został wykładowcą na wydziale filologii i dziennikarstwa WUN. W 2012 roku objął stanowisko docenta Katedry Filologii Słowiańskiej. Prowadzone zajęcia dydaktyczne: współczesny język polski (leksykologia, morfologia, składnia), stylistyka i kultura języka polskiego, analiza lingwistyczna tekstu artystycznego, historia języka polskiego. Główne zainteresowania badawcze to m.in. polsko-ukraińskie kontakty językowe i kulturowe, językowy obraz literatury polskiej XX wieku (w tym modernizmu, dwudziestolecia międzywojennego, postmodernizmu), zagadnienia językowej hierarchii tekstu, zasady i sposoby tłumaczenia tekstów artystycznych, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, porównawcza charakterystyka słownictwa i składni języka polskiego i ukraińskiego, literaturoznawstwo porównawcze. Jest autorem ponad 30 prac naukowych i dydaktycznych. Najważniejsze artykuły naukowe:

- Felietony K.-I. Gałczyńskiego „Listy z fiołkiem” w kontekście gatunku i stylu;

- Analiza oraz interpretacja tekstu absurdystycznego (utwory dramatyczne K.-I. Gałczyńskiego);

- Językowa hierarchia naukowo-fantastycznego tekstu: powieści S. Lema „Eden” i „Powrót z gwiazd”;

- „Senat szaleńców” Janusza Korczaka w ukraińskiej interpretacji;

- Neologizmy w strukturze stylu osobniczego W. Gombrowicza

- Poezja S. Młodożeńca: styl przez pryzmat neologizmów;

- Funkcja stylistyczna metafory w powieści „Ferdydurke” W. Gombrowicza

Najważniejsze prace dydaktyczne:

- Analiza językowo-stylistyczna tekstu artystycznego (na podstawie literatury polskiej XX wieku);

- Leksykologia współczesnego języka polskiego;

- Język polski: ćwiczenia składniowe.

Publikacje dostępne w wolnym dostępie:

1. Analiza językowo-stylistyczna tekstu artystycznego (na podstawie literatury polskiej XX wieku), http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13720

2. Język polski: ćwiczenia składniowe, http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13802

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.