Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 28.05.2020
Literature studies

Geoliteratura Tom 9. Przewodnik, bedeker, poradnik

Publishing house::
ISBN:
978-83-7972-293-8

Miejsce przewodnika wśród dzisiejszych gatunków piśmiennictwa uświadamia nam zakres

zmian w kulturze współczesnej. Z gatunku peryferyjnego staje się on gatunkiem

centralnym.

Miejsce przewodnika wśród dzisiejszych gatunków piśmiennictwa uświadamia nam zakres  zmian w kulturze współczesnej. Z gatunku peryferyjnego staje się on gatunkiem  centralnym. W coraz większym stopniu jest nie tylko nośnikiem treści poznawczych i użytkowych, ale bywa także swoistym instruktażem przeżywania przestrzeni – miasta  i natury. Ale równocześnie obserwujemy proces dostosowania literatury do jej  „przewodnikowego” rozumienia. Powieści stają się źródłem scenariuszy wędrówek po mieście. Współbieżne z tym są procesy przystosowania pisarzy do roli przewodników i profilowanie przez nich swojej twórczości w taki sposób, by mieściła się we współczesnych ramach dyskursywnych. W coraz większym stopniu współczesne poradniki nie są dziełem naukowców czy dziennikarzy, lecz „amatorów” i pasjonatów. Nie mniej zajmujące są zagadnienia narodowe i etniczne w  przewodnikach. A zatem w badaniach  narracji przewodnikowych istotne jest, jak my widzimy innych oraz jak inni nas postrzegają.

 

List of contents

Wstęp

Jerzy Madejski, Przewodnik, bedeker, poradnik i geoliteratura

  
CZĘŚĆ I

TEORIE I HISTORIE


Andrzej Skrendo

Pisarz jako przewodnik duchowy

 

Inga Iwasiów

Literatura a przewodniki. Trans-akcje

 

Katarzyna Szalewska

Bedeker i spacerownik – dwa modele lokalnego chronotopu

 

Elżbieta Rybicka

Spisz – perypetie polonizowania w narracjach przewodnikowych

 

Paweł Wolski

Filolog w podróży. O literaturoznawstwie, literaturze i „tekstach kultury” jako „naukowych”  przewodnikach

 

Wojciech Browarny

Bóg pogranicza. Flins w literaturze historycznej, podróżniczej i krajo­znawczej XIX i XX wieku

 

Danuta Zawadzka

Przewodnik po puszczy – (dwa) przykłady z Polski Północno-Wschodniej


Arkadiusz Kalin

Literatura jako bedeker w aspekcie ideologiczno-propagandowym – powojenny polski reportaż literacki o „Ziemiach Odzyskanych”

  

CZĘŚĆ II

POETYKI PRZEWODNIKA

 

Joanna Szydłowska

Edukacja, zabawa i mit, czyli bedekery jako narzędzia praktykowania miejsca (na przykładzie doświadczeń olsztyńskich)

 

Kamila Gieba

Polityka i turystyka. Przewodnik „Zachodnie kresy Rzeczypospolitej” Bo­gusława Wojciecha Różyckiego

 

Sławomir Iwasiów

Szczecin, literatura i przewodniki (w latach 60. XX wieku)

 

Jan Galant

Po dwu stronach nieistniejącej granicy. O przewodnikach turystycznych po Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim

 

Elżbieta Dutka

Poszukiwane centrum. Przyczynki do alternatywnego przewodnika po Katowicach w utworach Filipa Springera

 

Katarzyna Taborska

Kolaż Helmuta Heintela jako przewodnik po nadwarciańskim Lands­bergu

 

Daniel Kalinowski

Śladami Polakożercy. Polski przewodnik o Pomorzu dla niemieckich tu­rystów?

 

Natalia Sosnowska

„Polesie” F.A. Ossendowskiego jako przewodnik realizujący idee regiona­lizmu europejskiego

 

Adela Kuik-Kalinowska

Przewodniki i bedekery kaszubskie. Pomiędzy ideologią a krajoznawstwem

 

CZĘŚĆ III

POWIEŚĆ/OPOWIADANIE/ESEJ JAKO PRZEWODNIK

 

Piotr Michałowski

Mapa lektury i lektura mapy. Szczecin w prozie Artura Daniela Liskowac­kiego

 

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

Z Ignacym Karpowiczem przez świat – o napięciu między mapą i słowni­kiem

 

Joanna Chłosta-Zielonka

Powieści o Warmii i Mazurach jako literackie bedekery

 

Ksymena Filipowicz-Tokarska

Narratorka prozy Marii Sidorskiej-Ryczkowskiej jako przewodniczka po modelowym miasteczku

 

Dobrawa Lisak-Gębala

Retoryka wiosłowania. Esej Marka Bieńczyka o Inflantach

 

Piotr Krupiński

Ile Afryki w Afryce? Krótki przewodnik po „Awanturach afrykańskich” Józefa Gawłowicza

 

Indeks nazwisk

Information

Year of publication:
2019
Pages:
389
Added on:
28 May 2020; 09:13 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
28 May 2020; 09:18 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.