Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 24.11.2018
Linguistics

Komunikacja wczoraj i dziś

Author/Editor:
ISBN:
978-83-947032-4-0

Publikacja jest owocem dwóch konferencji naukowych zorganizowanych w dniach 17 i 18 maja 2017 roku przez działające w PWSZ w Tarnowie Studenckie Koło Naukowe Polonistów. Pierwsza - filmoznawcza - poświęcona została twórczości Andrzeja Wajdy, druga (języko- i medioznawcza) - szeroko pojętej komunikacji.

Cechą rozpoznawczą tomu jest jego polifoniczność i interdyscyplinarność, będąca pochodną zróżnicowania zainteresowań uczestników obu konferencji. Wśród opublikowanych referatów dominują te poświęcone społecznym kontekstom komunikacji, przy czym uwzględniono różnorodne relacje i sytuacje komunikacyjne. Przedmiotem analiz stały się kwestie: strategii komunikacyjnych realizowanych w administracji państwowej i przepływu informacji między urzędnikami a obywatelami, różnic kulturowych i ich następstw w relacji pielęgniarka - pacjent, komunikacyjnych uwarunkowań efektywności terapeutycznej w kontakcie psycholog - klient, nowoczesnych technologii w biznesie oraz mobbingu i dyskryminacji w relacjach zawodowych jako konsekwencji zaburzeń w komunikacji, a także idea porozumiewania się bez przemocy i kod aparycyjny. Osobno potraktowano zagadnienia komunikacji w edukacji: wczesnoszkolnej i ekologicznej. W tomie znalazły się również artykuły skoncentrowane na specyfice określonych form i gatunków tekstów kultury (opis spektaklu a sceniczna realizacja przedstawienia, prasa drukowana, reklama, twit, komunikaty werbalne i niewerbalne w portalach społecznościowych), w tym na komunikacji będącej tematem literackim. Intertekstualny charakter związków literatury, filmu i muzyki podkreślono w artykułach na temat twórczości Andrzeja Wajdy i Wojciecha Kilara. Z kolei z perspektywy językoznawczej omówiono słownicwo gwarowe studentów PWSZ w Tarnowie, język opozycji politycznej w Internecie oraz galicyzmy z dziedziny mody w języku polskim. 

Information

Year of publication:
2018
Pages:
188
Added on:
24 November 2018; 23:03 (Agnieszka Mocyk)
Edited on:
7 December 2020; 15:38 (Agnieszka Mocyk)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.