Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 28.05.2018
Literature studies

Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane

Author/Editor:
ISBN:
978-83-7467-269-6

Monografia Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane koncentruje się na zagadnieniach teatru lokalnego, na który spojrzę przez pryzmat dwóch zredefiniowanych współcześnie pojęć. Pierwszym z nich pozostaje „teatr”, określany jako zmienna historycznie i kulturowo praktyka artystyczna stanowiąca punkt wyjścia do badania określonej rzeczywistości kulturowej (Dariusz Kosiński).
Drugim jest „geoprzestrzeń” związana w istotny sposób z tożsamością kulturową konkretnego obszaru historyczno-geograficznego (Elżbieta Rybicka). Na styku obu kategorii – w moim rozumieniu – powinny sytuować się badania nad teatrem lokalnym i jego osiągnięciami, zjawiskiem ściśle łączącym się z daną geoprzestrzenią.

Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane to czwarta odsłona historii słupskiego teatru, po dwóch autorskich monografiach Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008. Zarys historyczno-dokumentacyjny (Słupsk 2009) i Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna (Słupsk 2012) oraz pracy zbiorowej Teatr w Słupsku. Przedstawienia (red. A. Sobiecka, Słupsk 2014). To zarazem dokument ewolucji pojęć i nowych strategii badawczych przenikających do mojego myślenia o działaniach kulturowych oraz dokonaniach teatralnych skoncentrowanych wokół zjawiska teatru lokalnego. Najbardziej pasjonująca w jego badaniu wydaje się możliwość patrzenia na historię i migotliwie zmieniający się status teatru lokalnego, zależny w znacznym stopniu zarówno od przeobrażeń współczesnego życia teatralnego, jak i nowych metodologii wkraczających do badań literaturoznawczych oraz teatralnych. Dzięki tym przeobrażeniom „teatr” rzeczywiście może być postrzegany – i tym samym badany – jako zmienna historycznie i kulturowo praktyka artystyczna, stanowiąca punkt wyjścia do
badania „lokalnej” rzeczywistości kulturowej.

(Ze Wstępu)

List of contents

Spis treści

 

Od teatru na prowincji po teatr lokalny – potrzeba ewolucji pojęć (tytułem wstępu)

 

Historie (o)powiedziane ... dawne

  1. Pionierzy działań teatralnych – Tadeusz Byrski i Bronisław Skąpski
  2. Natalia Gołębska w przestrzeni teatralnej Słupska
  3. Wokół Szekspira – znaki zapytania
  4. Mickiewicz i dramat romantyczny

 

Historie (o)powiedziane ... nowe i najnowsze

  1. Teatr w przestrzeni miasta a formy teatru lokalnego
  2. Geografia wyobrażona regionu w przedstawieniu teatralnym
  3. Teatralne remiksowanie historii jako wariant historii lokalnych
  4. Tożsamość transgraniczna (wariant teatralny)

 

Bibliografia

Wykaz pierwodruków

Summary

Spis ilustracji

Indeks nazwisk

Information

Year of publication:
2017
Pages:
195
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.