Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 24.04.2024
Deadline for applications: 15.05.2024

Konkurs CLARIN-PL

Institutions:
Target groups:
PhD Students, Doctors, Others

Doktoranci i młodzi naukowcy mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez konsorcjum CLARIN-PL należącego do Europejskiej Infrastruktury Badawczej CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure).

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

Konkurs skierowany jest do doktorantów i naukowców, którzy obronili doktorat najpóźniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat możliwości zastosowania humanistyki cyfrowej w badaniach oraz upowszechnianie rozwiązań inżynierii języka w środowisku akademickim. W konkursie przewidziano trzy nagrody przyznawane w drodze konkursu:

  • Pierwsza nagroda: 5000 zł brutto
  • Druga nagroda: 3000 zł brutto
  • Trzecia nagroda: 1000 zł brutto

Do konkursu można zgłaszać niezrealizowane lub częściowo zrealizowane projekty badawcze, które wykorzystują infrastrukturę CLARIN-PL. Projekt może mieć charakter zespołowy (tzn. może być wykonywany przez więcej niż jednego badacza), lecz nagroda przyznawana jest indywidualnie (tylko dla wnioskodawcy). We wniosku należy jednoznacznie określić wkład wnioskodawcy, wskazując zakres obowiązków i wykonane oraz planowane prace. Wnioskodawcą nie może być osoba zatrudniona na stanowisku etatowym finansowanym ze środków konsorcjum CLARIN-PL. Projekt badawczy można zgłosić do konkursu tylko jeden raz. Wniosek musi być złożony w języku polskim, lecz samo badanie nie ma ograniczeń językowych.

Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa, w której skład wchodzi Rada Programowa CLARIN-PL. Zadaniem Komisji jest ocena nadesłanych projektów badawczych i wybór laureata konkursu. Przy wyłanianiu laureatów konkursu Komisja Konkursowa bierze pod uwagę w szczególności:

  • jakość merytoryczną projektu badawczego;
  • nowatorski i twórczy charakter badania;
  • zakres prac z wykorzystaniem infrastruktury CLARIN-PL.

Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w konkursie, jeśli żaden z nadesłanych projektów badawczych nie spełnia wymogów formalnych lub narusza zasady konkursu. W przypadku gdy chociaż jeden z nadesłanych projektów badawczych kwalifikuje się do konkursu, Komisja Konkursowa ma obowiązek wyłonić laureata.

Wniosek, który należy przesłać, aby wziąć udział w konkursie jest dostępny pod linkiem: wniosek konkursowy. Wypełnione wnioski należy przesyłać na adres krzysztof.hwaszcz@pwr.edu.pl do 15 maja 2024 roku włącznie. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 1 czerwca 2024 r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Informacje o projektach badawczych za zgodą autorów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej CLARIN-PL w celach promocyjnych.

Information

Added on:
24 April 2024; 13:13 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
24 April 2024; 13:13 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.