Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 23.04.2023
Deadline for applications: 31.05.2023

Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023

Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację działań wspierających rozwój języka polskiego.  

Dofinansowane mogą być przedsięwzięcia realizowane w dwóch obszarach:

Obszar 1
– Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą:

- przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie ofert, w których zaplanowano dofinansowanie działalności szkół i przedszkoli poza granicami Polski,
- przedsięwzięcie obejmuje także dofinansowanie ofert, które dotyczą dofinansowania działalności szkół polonijnych prowadzonych na terenie Polski,

Obszar 2
– „Wypoczynek letni” – Organizacja projektów mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego i budowanie tożsamości narodowej:

- przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie ofert, w których zaplanowano dofinansowanie działalności pogłębiających znajomość języka polskiego w czasie wydarzeń czy turnusów z wyłączeniem okresu nauki w szkołach i przedszkolach poza granicami Polski.

Zgodnie z art. 24 ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ofertę w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, może złożyć podmiot realizujący działania spójne z zadaniami Instytutu, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

Instytut nie może udzielić wsparcia:

 1. Osobie fizycznej skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. Osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, w której osoba będąca członkiem jej organów zarządzających lub wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. podmiotowi, który:
  a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych
  lub
  b) pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego,
  lub
  c) w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Instytutem.

Złożone oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie:

Obszar 1
– Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą – projekt roczny do 31 grudnia 2023 roku, projekt dwuletni do 31 grudnia 2024 roku.

Obszar 2
– „Wypoczynek letni” – Organizacja projektów edukacyjnych i naukowych, mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego w okresie wakacyjnym – do 31 grudnia 2023 roku.

Planowana wysokość środków:

Obszar 1
– Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą – zaplanowano 10 000 000 zł w 2023 roku i 12 000 000 zł w 2024 roku.

Obszar 2
– „Wypoczynek letni” – Organizacja projektów edukacyjnych i naukowych, mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego w okresie wakacyjnym – zaplanowano 10 000 000 zł w 2023 roku.

Wskazana wartość środków może ulec zmianie.

Minimalna wartość dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000 zł, a maksymalna 1 000 000 zł.

Wymagany w ofercie wkład własny wynosi co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dofinansowania. Koszty administracyjne mogą stanowić maksymalnie 10% dofinansowania.

W ramach konkursu dopuszcza się złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty.

Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu to 31 maja 2023 roku. Termin może ulec zmianie.

Regulamin konkursu i link do generatora wniosków dostępne są na stronie Intytutu: https://irjp.gov.pl/

 

Information

Added on:
23 April 2023; 16:48 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
23 April 2023; 16:48 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.