Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 12.10.2018
Added on: 15.05.2018

Logopedia ogólna (VI edycja)

City/Town:
Kielce
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Właśnie rozpoczęliśmy zapisy na VI edycję naszych hitowych studiów podyplomowych – logopedii ogólnej. Jako jedyni
w województwie oferujemy prestiżowe studia na poziomie uniwersyteckim. Zapisz się już dziś, a atrakcyjna opłata zostanie dla Ciebie utrzymana na pewno. Już kilkuset absolwentów ukończyło naszą logopedię i ci, którzy się zdecydowali, pracują w poradniach, szkołach, prowadzą własne praktyki oraz zajęcia ze studentami.

Podyplomowe studia z logopedii ogólnej przygotowują nauczycieli do zawodu logopedy z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii mowy oraz zaburzeń komunikacji językowej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych pod kątem teoretycznym i praktycznym. Absolwent studiów – zgodnie z efektami kształcenia – posiada wiedzę językoznawczą, psychologiczną, pedagogiczną, także elementy wiedzy medycznej oraz specjalistyczną w zakresie logopedii ogólnej.

Proponowany program kształcenia daje absolwentom wiedzę potrzebną do zrozumienia mechanizmów nabywania języka, programowania terapii logopedycznej u uczniów i pacjentów z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej, a  także z dzieckiem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniem z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją rozwojową, z zaburzeniami mowy i języka ze spektrum autyzmu, niesłyszącym, niedosłyszącym, niedowidzącym i niewidomym, z niepełnosprawnością intelektualną). Studia pozwalają również na opanowanie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (np. rozporządzenie MEN z 17. 11. 2010 r.).
Ważnym elementem w realizacji programu podyplomowych studiów logopedycznych są praktyki logopedyczne przewidziane w różnego rodzaju ośrodkach i instytucjach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia.  Po zakończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł logopedy i mogą ubiegać się o przyznanie przez Polski Związek Logopedów Certyfikatu Zawodowego Logopedy oraz podjąć dalsze kształcenie z zakresu neurologopedii, surdologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej i innych kierunkach studiów bazujących na programie kształcenia z logopedii ogólnej.

 

Gdzie możesz pracować jako logopeda?

 

Absolwent studiów podyplomowych, mający uprawnienia pedagogiczne, może zajmować stanowiska logopedy w placówkach oświatowych (umiejętności wymagane przy prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zespołów wyrównawczych z terapii mowy i języka).

Może przede wszystkim pracować jako logopeda w ośrodkach wczesnej interwencji, rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, świetlicach środowiskowych, w ośrodkach pomocy społecznej i prowadzić własny gabinet logopedyczny.

 

Logopedia w IFP

W latach 2013-2017 w IFP odbyło się wiele spotkań, warsztatów, konferencji poświęconych różnym zagadnieniom logopedycznym. Powstaje Uniwersytecka Poradnia Logopedyczna, która ruszy w nowym roku akademickim.

Nasi absolwenci logopedii podyplomowej pracują już jako logopedzi w ośrodkach zdrowia i szkołach.

 

Na logopedów czeka praca:

RANKING ZAWODÓW

Na bieżąco taki ranking aktualizuje Wojewódzki Urząd Pracy. Najwięcej pracy jest dla techników archiwistów, asystentów nauczycieli, operatorów wprowadzania danych, czy robotników przetwórstwa surowców roślinnych. Łatwo też znaleźć pracę opiekunom dzieci, logopedom, instruktorom fitness, zaopatrzeniowcom, operatorom urządzeń przemysłu szklarskiego czy kierowcom wózków widłowych.

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.