Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 17.09.2018
Added on: 19.07.2018

Nabór na bezpłatne stacjonarne Językoznawcze Studia Doktoranckie (studia III stopnia) w Instytucie Języka Polskiego PAN

City/Town:
Kraków
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Third Degree Studies
Announced on:
13.07.2018

Instytut Języka Polskiego PAN jest ośrodkiem o dużym dorobku naukowym. Od przeszło czterdziestu lat podejmuje się i prowadzi w nim różnorodne badania nad polszczyzną i innymi językami słowiańskimi (jak również łaciną) w wielu ich odmianach i aspektach. Instytut stwarza właściwe warunki do pracy badawczej. Doktoranci mogą liczyć na należytą opiekę naukową oraz dostęp do cennych materiałów (również w wersji cyfrowej).

Zakres merytoryczny studiów doktoranckich – językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne.

Proponowane obszary badawcze:

 • metodologia badań lingwistycznych,
 • metodologia prac naukowych z zakresu historii języka,
 • gramatyka,
 • lingwistyka komputerowa i leksykografia cyfrowa,
 • leksykografia i leksykologia,
 • kultura języka polskiego,
 • dialektologia (język mieszkańców wsi; wprowadzenie do leksykografii gwarowej),
 • diachronia i etymologia polska i słowiańska,
 • onomastyka polska i słowiańska,
 • socjolingwistyka,
 • etnolingwistyka,
 • geolingwistyka,
 • wprowadzenie do łaciny średniowiecznej (łacina średniowieczna jako język nieetniczny).

Organizatorzy zapewniają dogodne terminy zajęć, które będą się odbywały w siedzibie Instytutu.

Doktoranci będą mogli ubiegać się o stypendia już od I roku studiów.


Dokumenty przyjmowane będą od 25 czerwca do 17 września 2018 r., a rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 września w siedzibie Instytutu (al. Mickiewicza 31, Kraków).

Rekrutacja na Językoznawcze Studia Doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego PAN odbywa się w drodze konkursu.

O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego (maksymalnie 100 punktów).

Ocenie podlegać będą:

 • dyplom studiów wyższych (tj. studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich) oraz przebieg studiów – max. 20 punktów,
 • dorobek naukowy bądź udział w życiu naukowym (koła naukowe, konferencje, seminaria) – max. 20 punktów,
 • projekt rozprawy doktorskiej – max. 40 punktów,
 • udokumentowana znajomość języków obcych – max. 20 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje łączna liczba zdobytych punktów. Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia na studia wynosi 60.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Proces rekrutacyjny będzie uwzględniał szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Na Językoznawcze Studia Doktoranckie mogą być przyjęci obcokrajowcy z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.

Wymagane dokumenty:

1) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dyplomu równorzędnego)

2) CV

3) propozycja pracy doktorskiej (cele, założenia, konspekt – max. 2 strony wydruku komputerowego)

4) dwa zdjęcia w formie papierowej (45 x 65 mm; jak do dyplomu magisterskiego) i jedno w wersji elektronicznej na CD (format .jpg)

5) kwestionariusz osobowy

Do dokumentacji można dołączyć:

1) certyfikaty i inne potwierdzenia znajomości języków obcych

2) dokumentację dorobku naukowego bądź udziału w życiu naukowym


Kierownik Studiów: dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. IJP PAN
e-mail:  bogumil.ostrowski@ijp.pan.pl
Dyżury – czwartki, w które odbywają się zajęcia w godz. 15–16.30, pok. 5, I p., oficyna


Wszelkie pytania można kierować do sekretarza naukowego Językoznawczych Studiów Doktoranckich:
dr Emil Popławski
emil.poplawski@ijp.pan.pl
12 632-56-92, wew. 356
Dyżury – czwartki i piątki, w które odbywają się zajęcia w godz. 14–16.30, pok. 34, III p., główny budynek

 

Information

Tuition fee:
bezpłatne
Duration of the course:
4 lata
Added on:
19 July 2018; 16:45 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 July 2018; 16:52 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.