Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 06.01.2017
Added on: 09.11.2015

Podyplomowe Studia "Wiedza o kulturze"

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
06.05.2016

Tematyka i program studiów:

Prowadzący Podyplomowe Studia „Wiedza o Kulturze” IBL PAN to najwybitniejsi specjaliści: uczeni, nauczyciele, metodycy, artyści, pisarze, organizatorzy i popularyzatorzy kultury. Zajęcia odbywają się w trybie wykładów, konwersatoriów i warsztatów, obejmujących wybrane problemy z czterech głównych dyscyplin humanistycznych:

 • literatury;
 • sztuki;
 • filozofii;
 • historii.

Studia obejmują co najmniej 350 godzin zajęć i trwają trzy semestry. W ciągu pierwszych dwóch semestrów nacisk położony zostanie na integrację, wzajemne przenikanie się i oświetlanie tych płaszczyzn humanistyki. Celem zajęć jest:

 • zdobycie i możliwość doskonalenia umiejętności trafnego odczytywania wielopoziomowych znaczeń tekstów kultury, tworzonych w różnych epokach i za pomocą rozmaitych środków wyrazu;
 • ogarnianie bogatych kontekstów przekazu literackiego, także pozaliterackich.

Po drugim semestrze słuchacze zobowiązani sią do odbycia osobnych praktyk dydaktycznych w placówkach nauczania, w wymiarze 60 godzin. W trzecim semestrze słuchacze uczęszczają na wykłady i konwersatoria, będące pogłębieniem i uszczegółowieniem zagadnień omawianych w poprzednich dwóch semestrach. Do umiejętności opracowywania atrakcyjnych dydaktycznie i treściwych merytorycznie scenariuszy lekcji w ramach przedmiotu „Wiedza o kulturze” prowadzą warsztaty metodyczne.

Więcej o programie studiów >>

Podstawą zaliczenia kolejnych semestrów jest pozytywna ocena uczestnictwa słuchaczy w realizacji poszczególnych przedmiotów (wybór zakresu i sposobu oceny należy do prowadzącego dany przedmiot), w tym korzystny wynik co najmniej dwóch egzaminów (po jednym do wyboru w obrębie bloków: literatury / historii / filozofii oraz sztuki).

Podstawą zaliczenia całości studiów jest dodatnia ocena scenariusza lekcyjnego i odbycie ustawowej liczby godzin praktyk dydaktycznych Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia w trybie zjazdowym odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu, w godzinach 9.00-16.00 w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).

Terminarz zjazdów >>

Inauguracja I semestru: październik 2016.


Sylwetka absolwenta:

Do studiowania na trzysemestralnych Podyplomowych Studiach „Wiedza o Kulturze” Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zaprasza:

 • absolwentów studiów wyższych z kwalifikacjami co najmniej pierwszego stopnia (tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny);
 • nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – zwłaszcza już prowadzących lub mających prowadzić nauczanie przedmiotu „Wiedza o kulturze”;
 • wszystkich chętnych do poszerzenia swojego wykształcenia wyższego o zagadnienia ogólnohumanistyczne – z zakresu fundamentów wspólnej kultury europejskiej i jej różnorodnych form istnienia w przeszłości i współczesności.
   

Koszt studiów: wpisowe 300 zł, czesne I i II semestr po 1600 zł, III semestr 1800 zł.

Wpłaty czesnego: za I semestr do 30 września 2016, II semestr do 15 lutego 2017, III semestr do 30 września 2017. Świadectwo ukończenia studiów jest płatne ustawowo 30 zł.

Opłaty można dokonywać bezpośrednio w Sekretariacie Studiów Podyplomowych w godzinach dyżurów lub na konto bankowe Instytutu Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa: BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001.

 

Kierownik Studiów: dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN – historyk literatury, edytor, specjalizujący się w badaniach nad tradycją łacińską w polskiej literaturze dawnej (zwłaszcza epoki baroku i oświecenia) oraz nad literaturą okolicznościową i użytkową. Autor szeregu edycji dawnych polskich tłumaczeń klasyków antycznych (Wergiliusz, Horacy), autorów nowołacińskich (Stanisław Konarski) oraz opracowań dawnych przekładów dzieł pisarzy oświeceniowych (d’Alembert, Voltaire), a także poezji okolicznościowej okresu Dymitriad i konfederacji barskiej. Studia podyplomowe w Instytucie Badań Literackich prowadzi od roku 2006.

 

 

Sekretariat studiów podyplomowych i kursów: Anna Ryjak
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 107
Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00
Telefon codziennie w godzinach: 10.00-17.00: 530-064-008;
dodatkowo w czasie dyżurów sekretariatu: 22 826-69-17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

 

Dane teleadresowe:

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
tel.: 530 064 008
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Information

Tuition fee:
I i II semestr po 1600 zł, III semestr - 1800 zł
Duration of the course:
3 semestry
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.