Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 17.09.2018
Added on: 12.09.2018

Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji

Institution:
City/Town:
Gdańsk
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego i selektywnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i baz danych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju komunikatów biznesowych i urzędowych.

Absolwent kończący studia podyplomowe „Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji”:

  • pozna różne źródła informacji i bazy danych oraz zasady ich tworzenia,
  • będzie potrafił efektywnie i selektywnie wyszukiwać informację w różnych źródłach,
  • rozwinie kompetencje językowe w zakresie komunikacji biznesowej i urzędowej.

Sylwetka kandydata:

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Studia adresowane są przede wszystkim do specjalistów i menedżerów działów marketingu i reklamy, pracowników administracji publicznej i sądowej, specjalistów public relations (PR), specjalistów ds. komunikacji i informacji, bibliotekarzy, archiwistów danych biznesowych.

Zasady naboru:

Kandydat spełniający kryteria naboru na studia podyplomowe „Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji” powinien wykazać się tytułem licencjata lub magistra.
O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty za studia, a także złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (podanie o przyjęcie na studia podyplomowe generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Limit miejsc:

  • minimalnie: 15,
  • maksymalnie: 30 osób.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie na studia generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych
  2. Dyplom/Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopia dyplomu
  3. Życiorys/CV (podpisany)
  4. Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

Terminy i etapy rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Information

Tuition fee:
Opłata semestralna: 1700 zł, opłata całościowa: 3 400 zł.
Duration of the course:
dwa semestry

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.