Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 17.09.2018
Added on: 12.09.2018

Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji

Institution:
City/Town:
Gdańsk
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego i selektywnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i baz danych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju komunikatów biznesowych i urzędowych.

Absolwent kończący studia podyplomowe „Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji”:

  • pozna różne źródła informacji i bazy danych oraz zasady ich tworzenia,
  • będzie potrafił efektywnie i selektywnie wyszukiwać informację w różnych źródłach,
  • rozwinie kompetencje językowe w zakresie komunikacji biznesowej i urzędowej.

Sylwetka kandydata:

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Studia adresowane są przede wszystkim do specjalistów i menedżerów działów marketingu i reklamy, pracowników administracji publicznej i sądowej, specjalistów public relations (PR), specjalistów ds. komunikacji i informacji, bibliotekarzy, archiwistów danych biznesowych.

Zasady naboru:

Kandydat spełniający kryteria naboru na studia podyplomowe „Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji” powinien wykazać się tytułem licencjata lub magistra.
O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty za studia, a także złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (podanie o przyjęcie na studia podyplomowe generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Limit miejsc:

  • minimalnie: 15,
  • maksymalnie: 30 osób.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie na studia generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych
  2. Dyplom/Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopia dyplomu
  3. Życiorys/CV (podpisany)
  4. Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

Terminy i etapy rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Information

Tuition fee:
Opłata semestralna: 1700 zł, opłata całościowa: 3 400 zł.
Duration of the course:
dwa semestry
Added on:
12 September 2018; 21:12 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 September 2018; 21:12 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.