Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej

City/Town:
Częstochowa
Mode of study:
evening
Type of the programme:
After Diplom Studies

Studia  skierowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem humanistycznym, którzy posiadają uprawnienia do nauczania jednego z przedmiotów szkolnych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunkach humanistycznych (dyplom magisterski lub licencjacki). Studia mogą podjąć również studencki ostatniego roku studiów (po przedłożeniu stosownego zaświadczenia), których dyplom będzie nadawał uprawnienia pedagogiczne (o posiadaniu uprawnień pedagogicznych mówi się w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r.: Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).

Studia prowadzone będą w trybie wieczorowym. Zajęcia w postaci dwu- lub trzydniowych zjazdów odbywać się będą co dwa tygodnie (z możliwością dodatkowych zjazdów).

Do realizacji przewidziano ogółem 420 godzin zajęć.

Zadaniem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu „Wiedza o kulturze”. Absolwent zyskuje dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu „.Wiedza o kulturze”, który znajduje się w programie szkół ponadgimnazjalnych (Proponowany program spełnia wymagania dotyczące studiów podyplomowych w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu — zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dn. 7. 09. 2004r: Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.).

Program zajęć poszerza także kompetencje nauczycieli w zakresie ścieżek przedmiotowych „Edukacja regionalna — dziedzictwo kulturowe w regionie” oraz „Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej”

Program studiów składa się z programów autorskich. Założeniem ich twórców było zbudowanie spójnej całości programowej, dzięki czemu słuchacz uzyska wiedzę i kompetencje w zakresie określonym przez program nauczania przedmiotu „,Wiedza o kulturze” zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

W ramach studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze” przedmioty będą prowadzone w czterech blokach (1 — blok wiedzy o historii i współczesności kultury europejskiej i polskiej, 2 — blok teoretyczno-kulturowy, 3 — blok wiedzy z zakresu różnych dziedzin sztuki, 4 — bloku metodyczny) i pozwolą na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i kompetencji w zakresie:
- tradycji i dziedzictwa kultury europejskiej i polskiej
- współczesnych europejskich i polskich instytucji kultury oraz ochrony dóbr kultury i praw autorskich
- kultury regionu (z podkreśleniem jej związków z kulturą narodowa)
- kultury współczesnej, multimedialności kultury, miejscu kultury w mediach,
- teoretycznej wiedzy o kulturze w ujęciu antropologicznym
- podstaw estetyki
- różnych dziedzin sztuki (sztuk plastycznych, muzyki, teatru, filmu) z poszerzonymi programami analizy I interpretacji dzieł
- umiejętności dostrzegania związków między sztukami
- przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, refleksyjnej i krytycznej oceny kultury
- metodyki nauczania przedmiotu „Wiedza o kulturze” w szkołach ponadgimnazjalnych
- podstaw animacji działalności społeczno-kulturalnej

Studia kończą się
- zaliczeniem wszystkich zajęć określonych programem studiów zgodnie z ustalonymi rygorami (zaliczenie z oceną, egzamin, praca kontrolna),
- zaliczeniem praktyk pedagogicznych,
- zaliczeniem lekcji dyplomowej oraz przygotowaniem pełnej jej dokumentacji,
- złożeniem pracy dyplomowej i jej obroną.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach www.wfh.ajd.czest.pl oraz www.ifp.ajd.czest.pl

Information

Tuition fee:
brak
Duration of the course:
trzy semestry

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.