Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Fotografia z zajęć studiów
Deadline for submitting applications: 30.09.2019
Added on: 01.07.2019

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (w 2019/2020 - VI edycja)

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako obcego, języka polskiego jako drugiego. Program obejmuje przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy lektora języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2).

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, praktyków, trenerów oraz lektorów z wieloletnim doświadczeniem. Studia oferują również praktyki glottodydaktyczne, na których studenci mają lekcje pokazowe, prowadzone przez naszych metodyków, hospitują i sami prowadzą zajęcia z cudzoziemcami w szkole języka polskiego jako obcego.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów filologicznych oraz innych kierunków humanistycznych zainteresowanych nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Kierownik studiów: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN

Czas trwania: 2 semestry (192 godziny). Wykłady i ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu (piątek w godz. 15.45-19.00,  sobota  i niedziela  w godz.  9.00-16.00).  

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie  praktyk glottodydaktycznych oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej realizowanej w grupach.

Wybrane przedmioty: Gry i zabawy językowe, grywalizacja i gamifikacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego (jpjo); Kultura języka polskiego i normy zachowań językowych; Nowości w dydaktyce światowej – adaptacja na rynek polskiej glottodydaktyki; Nowoczesne technologie w edukacji językowej; Certyfikacja; Elementy prawa dla lektorów; Gramatyka funkcjonalna dla lektorów jpjo; Praca z dziećmi w nauczaniu jpjo; Kultura i tradycja w nauczaniu jpjo; Nauczanie specjalistyczne – jpjo w sferze biznesu; Profil lektora / profile studentów – praktyczne przygotowanie do zawodu: role lektora, praca z grupą, motywacja; Specyfika nauczania jpjo studentów z krajów Dalekiego Wschodu; Testowanie i ewaluacja na lekcji jpjo; Komunikacja międzykulturowa w klasie różnorodnej kulturowo i językowo; Metodyka nauczania jpjo; Specyfika nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego; Warsztat pracy nauczyciela jpjo; Warsztaty emisyjno-logopedyczne dla przyszłych lektorów.

Information

Tuition fee:
2300 zł za semestr (można opłacać semestralnie)
Duration of the course:
dwa semestry

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.