Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 30.09.2018
Added on: 14.09.2018

Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską

Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Studia skierowane są do wszystkich uczących lub chcących uczyć języka polskiego i polskiej kultury. Wymagany jest co najmniej stopień licencjata.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się mailowo na adres: nauczanie@puno.edu.pl lub do sekretariatu PUNO (238-246 King Street, London W6 9RF) w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 14.00-19.00. Studia rozpoczną się w październiku 2018 r.

ORGANIZATORZY STUDIÓW:

 • Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) z siedzibą w Londynie przy 238-246 King Street, London W6 0RF, Zakład Dydaktyki Polonijnej PUNO
 • Uniwersytet Łódzki (UŁ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
 • Współpraca: Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii

KIEROWNIK STUDIÓW

 • Kierownik administracyjny: dr Katarzyna Zechenter, Wyższa Szkoła Studiów Slawistycznych, SSEES UCL, Londyn oraz Zakład Dydaktyki Polonijnej, PUNO
 • Kierownik merytoryczny: dr hab. Edyta Pałuszyńska, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ

ZASADNICZE CELE KSZTAŁCENIA

 • przekazanie wiedzy o języku polskim, literaturze i kulturze polskiej,
 • przekazanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i glottodydaktyki pozwalającej na zorganizowanie, przeprowadzenie i ewaluację procesu dydaktycznego nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego i kultury polskiej poza granicami kraju i/ lub w Polsce,
 • wykształcenie umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej: technik nauczania systemu języka polskiego oraz sprawności językowych i wykorzystania ich w praktyce dydaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji ogólnych oraz pogłębianie świadomości interkulturowej w organizacji zadań dydaktycznych na lekcjach języka polskiego jako obcego/ drugiego,
 • pogłębianie umiejętności wnikliwej obserwacji zjawisk społeczno-kulturowych, krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.

REKRUTACJA i OPŁATY

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO)
The Polish University Abroad
238-246 King Street
London W6 0RF
e-mail: nauczanie@puno.edu.pl
telefon: +44 (0)20 8846 9305
SEKRETARIAT jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki, w godz. 15:00 – 19:00.

Studia trwają 2 semestry i obejmują łącznie 345 godzin. Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty od godz. 15:00 do 20:00, niedziele od godz. 10:00 do 19:15/20:00).

Językiem wykładowym jest język polski. Dodatkowo język angielski w przypadku zajęć z nauczania tłumaczenia.

Zajęcia realizowane będą w siedzibie Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Pełna opłata za studia wynosi 1200 GBP + 15 GBP tytułem opłaty rekrutacyjnej.

Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie PUNO lub czekiem wystawionym na PUNO lub przelewem na konto:

The Polish University Abroad
SORT CODE: 20-35-90
ACCOUNT NUMBER: 60747025
IBAN: GB32 BARC 2035 9060 7470 25
SWIFTBIC: BARCGB22
Barclays Bank Hammersmith Branch
75 King Street London W6 9HY
(dokonując przelewu uprzejmie prosimy o podanie nazwy kierunku studiów)

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW

Kandydaci muszą mieć ukończone studia licencjackie.

WERYFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHACZY

Celem weryfikacji umiejętności studentów studiów podyplomowych jest ocena stopnia osiągania przez nich zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dla poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów zostają wyznaczone szczegółowe efekty kształcenia i formy ich weryfikacji. Podstawą oceny są prace etapowe: referaty, sprawdziany, prace zaliczeniowe, prezentacje, projekty, egzaminy. Forma egzaminu jest określana przez prowadzącego i zapisana w karcie przedmiotu jako ustna, pisemna, testowa. Ważnym dopełnieniem kształcenia są praktyki, które stanowią praktyczną weryfikację wiedzy i umiejętności studenta.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
 • kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 • CV
 • podanie o przyjęcie z uzasadnieniem wyboru studiów podyplomowych
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania TUTAJ…), studia online (do pobrania TUTAJ…)
 • deklaracja wpłat czesnego (do pobrania TUTAJ…)
 • 2 zdjęcia do dokumentów (3,5 x 4,5 cm) oraz jedno w formie elektronicznej
 • dowód uiszczenia opłaty za studia

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO lub ich skany przesłać drogą elektroniczną na adres: nauczanie@puno.edu.pl . Jednocześnie należy dokonać rejestracji w Uniwersytecie Łódzkim.

Rekrutacja trwa do 30 września 2018 r.


Nauczanie Języka Polskiego – studia podyplomowe – wcześniejsze edycje:

 
Źródło: https://puno.edu.pl/zaklad-dydaktyki-polonijnej/oferta/ .

Information

Tuition fee:
Pełna opłata za studia wynosi 1200 GBP + 15 GBP tytułem opłaty rekrutacyjnej.
Duration of the course:
dwa semestry
Added on:
14 September 2018; 16:07 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 November 2018; 10:44 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.