Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.03.2022
Added on: 06.01.2022

"Bibliotekarz Podlaski" - zaproszenie do publikacji

Type of the event:
Call for papers

Redakcja czasopisma naukowego "Bibliotekarz Podlaski" zaprasza do publikacji w numerze tematycznym 2/2022: "Romantyzm polski: europejskie i światowe konteksty, paralele, oddziaływania".

Redaktorami prowadzącymi będą: prof. Jarosław Ławski oraz dr Łukasz Zabielski.
Deklaracja nadesłania tekstu: koniec stycznia 2022.
Termin nadsyłania tekstów: 10 marca 2021 roku.

W 2022 roku mija dokładnie 200 lat od momentu opublikowania jednego z najważniejszych tekstów polskiej kultury: Ballad i romansów Adama Mickiewicza (1822). W związku z tym wydarzeniem Rok 2022 został w Polsce ustanowiony decyzją Sejmu RP  Rokiem Romantyzmu Polskiego.
Redakcja „Bibliotekarza Podlaskiego” pragnie włączyć się w obchody tej wyjątkowej rocznicy. Przesyłamy Państwu zaproszenie do współtworzenia tomu „Bibliotekarza Podlaskiego” zatytułowanego: Romantyzm: europejskie i światowe konteksty, paralele, oddziaływania.

Zagadnienia badawcze formułujemy następująco:
- Romantyzm polski wobec romantyzmu zachodnioeuropejskiego: idee, estetyki, programy.
- Romantyzm w kulturach wschodnio- i środkowoeuropejskich a model romantyzmu polskiego: podobieństwa i opozycje.
- Białoruskie, bałtyckie, ukraińskie i rosyjskie inspiracje polskich romantyków, ich wpływ na kultury sąsiednie.
- Bałkańskie inspiracje i paralele romantyzmu polskiego.
- Pierwiastki celtyckie, słowiańskie, romańskie i germańskie w romantyzmie.
- Amerykańskie inspiracje romantyki polskiej i wschodnioeuropejskiej.
- Oddziaływanie romantyzmu polskiego na literatury innych krajów i kultur.
- Wczesny romantyzm polski a narodziny prądu w innych kulturach.
- Romantyzmy „regionalne” i romantyzm „światowy”; prowincja i centrum w wyobrażeniach romantyków europejskich.
- Figura poety, pisarza, wieszcza w kulturze polskiej na tle innych kultur.
- Poeci polscy w przekładach na języki obce, romantycy światowi w przekładach na język polski i języki kultur Europy Środkowo-Wschodniej.
- Style refleksji o romantyzmie, modele ujęcia romantyzmu.
- Metamorfozy różnych romantyzmów w kulturze XX i XXI wieku.
- Medialne i kulturowe metamorfozy romantyzmu: muzyka, film, obraz, teatr  etc.

„Bibliotekarz Podlaski” jest pismem naukowym, punktowanym – 40 pkt. według aktualnej listy Ministra Edukacji i Nauki; beneficjentem programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019–2020. Wskaźnik listy Index Copernicus International za 2021 rok wynosi w przypadku „Bibliotekarza Podlaskiego”: ICV 2020: 95.18. Zgłosiliśmy swoją aplikację do bazy SCOPUS oraz ERIH +.

Na teksty czekamy do 10 marca 2021 roku, wcześniej, bo do końca stycznia 2021 roku, prosimy przesłać deklarację uczestnictwa w tym projekcie oraz formułę tematu w wersji roboczej.
Informacje o wymogach edytorskich „Bibliotekarza Podlaskiego” można znaleźć na naszej stronie internetowej:
https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/wskazedyt.

Zgłoszenia prosimy kierować pod jeden z poniższych e-maili:
bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl
lukasz.zabielski@ksiaznicapodlaska.pl
jlawski@wp.pl
- albo poprzez stronę internetową „Bibliotekarza Podlaskiego” (OJS):
https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/about/submissions.

Information

Application deadline for speakers:
31.01.2022
Added on:
6 January 2022; 16:18 (Mariola Wilczak)
Edited on:
6 January 2022; 16:18 (Mariola Wilczak)

See also

31.03.2021

Polska proza fantastyczna XX i XXI wieku

Redakcja "Bibliotekarza Podlaskiego" zaprasza do do współtworzenia numeru tematycznego 2/2021 „Bibliotekarza Podlaskiego”: Polska proza fantastyczna XX/XXI w. 

31.03.2021

Od Baczyńskiego do Różewicza. Przemiany literatury w Polsce: tradycja, recepcja, perspektywy

Redakcja "Bibliotekarza Podlaskiego" zaprasza do współtworzenia numeru tematycznego (3/2021), zatytułowanego: Od Baczyńskiego do Różewicza. Przemiany literatury w Polsce: tradycja, recepcja, perspektywy.

05.01.2021

Zaproszenie do współtworzenia numeru tematycznego „Bibliotekarza Podlaskiego” (1/2021) zatytułowanego "Tradycja Norwidowska w kulturze polskiej i powszechnej"

We wrześniu 2021 roku mija dokładnie dwieście lat od momentu urodzin jednego z najwybitniejszych polskich poetów: Cypriana Kamila Norwida. W związku z obchodami tej wyjątkowej rocznicy przesyłamy Państwu zaproszenie do współtworzenia pierwszego w 2021 roku tomu „Bibliotekarza Podlaskiego”, poświęconego właśnie autorowi Promethidiona.

30.03.2016

(Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności / Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Organizatorzy konferencji - Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Katedra Krytyki  Współczesnej oraz Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego - pragną zachęcić uczestników do odpowiedzi na pytanie  postawione przez Arkadiusza Bagłajewskiego we wstępie do książki  "Obecność romantyzmu": „Czy romantyzm – rozumiany jako formacja, światopogląd, sposób  odczytania i rozpoznawania świata przez jednostkę pragnącą głębokiej  zmiany rzeczywistości – jest jeszcze obecny we współczesności?" Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić  się, jak we współczesności przejawiają się ślady, znaki pozostawione  przez dziedzictwo romantyzmu. Mając świadomość, że dziedzictwo to nie może być zamknięte tylko w  formule romantycznego paradygmatu patriotyczno-martyrologicznego,  chcielibyśmy wejść w dialog o relacjach romantyzmu z nowoczesnością na  wielu płaszczyznach. Interesują nas również najważniejsze pytania, problemy i wyzwania  stojące przed badaczami mierzącymi się z romantyczną tradycją, a także  przebieg procesu szukania odpowiedniego języka mówienia nowoczesnego o  romantyzmie i mówienia o nowoczesności romantyzmu. Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków,  socjologów, religioznawców, jak również innych przedstawicieli nauk  humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką  żywotności romantycznego dziedzictwa.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.