Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.03.2016 - 04.03.2016
Added on: 27.05.2015

Być w mniejszości, być mniejszością

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Organisers:

Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko — w znaczeniu wszelkiej zmajoryzowanej odrębności (narodowej, etnicznej, wyznaniowej, parlamentarnej, seksualnej, światopoglądowej etc.), uchwyconej w relacji do grupy dominującej. Za inspirujące uważamy zwłaszcza Deleuzjańsko-Guattariańskie zdefiniowanie pojęcia, nie rezygnujemy jednak z metodologicznego wielogłosu — z uwzględnienia kategorii i perspektyw, jakie w odniesieniu do interesującej nas problematyki wypracowały teorie: post-kolonialna, nowy historyzm, multikulturalizm, krytyka feministyczna i gender studies, inne.

Proponujemy refleksję interdyscyplinarną, ujmującą z różnych stanowisk badawczych (literaturoznawczych, kulturoznawczych, socjologicznych, politologicznych, filozoficznych, religioznawczych etc.) następujące kwestie szczegółowe: tożsamość mniejszościowa; zależnościowe, anty-zależnościowe i post-zależnościowe aspekty relacji pomiędzy mniejszością a większością; sfera pogranicza; relacje centrum – peryferie; mobilność przestrzenna a mniejszości; różnica kulturowa; spotkanie ludzi różnych kultur; wielokulturowość a międzykulturowość i transkulturowość; dyskurs mniejszościowy i o mniejszościach.

Ważnym punktem odniesienia czynimy dziedzictwo intelektualne oświecenia, zapraszając do dyskusji nad obecnością/nieobecnością osiemnastowiecznych idei równości, wolności, praw jednostki, tolerancji we współczesnym myśleniu o człowieku, przydatnością/nieprzydatnością kategorii esencjalizmu, normatywności, uniwersalizmu w konstruowaniu opisu współczesnego świata, jak również zachęcając do formułowania propozycji uwspółcześnionych odczytań dzieł, tematów, wątków i motywów oświeceniowych, pozostających w łączności z zagadnieniami mniejszościowymi.

Organizatorami konferencji są Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej UŁ, Katedra Filologii Romańskiej UŁ.

Information

Application deadline for speakers:
15.06.2015 21:30

See also

18.02.2016

Jaka semiotyka? O miejscu semiotyki w najnowszych badaniach literackich i kulturowych

19.03.2016

Obszary pogranicza

Szanowni Państwo! Zachęceni sukcesem pierwszej konferencji, z przyjemnością pragniemy ogłosić drugą edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Obszary pogranicza”!  Przedmiotem tegorocznych wystąpień chcielibyśmy uczynić głównie pogranicza kulturowe, postrzegane zarówno przez pryzmat kultury samej w sobie, jak i literatury czy języka. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianej humanistyki do nasyłania abstraktów. Planujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Tematy proponowanych referatów mogą (lecz nie muszą) skupiać się na takich zagadnieniach, jak: - podróże jako źródło twórczości oscylującej na pograniczu kultur, - autorzy „wielonarodowi”, - język i jego przemiany jako efekt wpływu kultury pogranicza, - dzieła z pogranicza kultur narodowych, wyznaniowych, etnicznych. Chcielibyśmy zaznaczyć, że wyżej wymienione zagadnienia są jedynie orientacyjne, zachęcamy więc do przesyłania swoich propozycji tematów. Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.03.2016 r. Informacje o zakwalifikowaniu referatu zostaną wysłane Uczestnikom do 14.04.2016 r. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21.05.2016 r. Abstrakty prosimy wysyłać na adres: pograniczapolonuw@gmail.com Opłata konferencyjna dla Uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego – 100 zł. Przeznaczona będzie ona na poczęstunek, materiały oraz recenzowaną publikację konferencyjną. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, jednak chętnie służą pomocą. W zgłoszeniu prosimy podać tytuł wystąpienia, abstrakt (do 1800 znaków ze spacjami) oraz dane Uczestnika: imię, nazwisko, rok studiów (jeśli zgłaszający się jest studentem/doktorantem), afiliację oraz telefon i adres korespondencyjny. Czekamy na Państwa abstrakty!

26.04.2016

Debaty Świętokrzyskie II

Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża,

26.01.2017

Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989

Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze, która istnieje przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, zaprasza na konferencję pt. Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.