Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.05.2017 g.09:00 - 26.05.2017 g.18:00
Added on: 03.02.2017

Białostockie "Kontrasty": historia – przekaz – recepcja

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Białystok
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji "Białostockie ‘Kontrasty’: historia – przekaz – recepcja", która odbędzie się w dniach 25–26 maja 2017r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Proponujemy wspólny namysł nad następującymi kwestiami:

 • ludzie „Kontrastów”: twórcy (np. dziennikarze, fotografowie, fotoreporterzy, artyści), wybitne osobowości/liderzy, zespół redakcyjny, wielowymiarowy portret środowisk(a) czasopisma, stali i przelotni współpracownicy, miejscowi i „desant”,
 • „Kontrasty” jako punkt zwrotny w karierze historia pisma – cezury wewnętrzne i zewnętrzne (m.in. 1974 rok, stan wojenny, 1989 rok), etapy rozwoju (lata „tłuste” i „chude”),
 • „Kontrasty” jako świadectwo życia intelektualnego w PRL-u, profil czasopisma (m. in. tematyka i formy wyrazu, decyzje personalne),
 • „Kontrasty” na tle historii prasy ogólnopolskiej i regionalnej,
 • „Kontrasty” wobec władzy: zakres swobody/zniewolenia polityką (w tym regionalną) PRL-u, komunikowanie z organami władzy, redakcja wobec PZPR, komunikowanie w warunkach cenzury politycznej,
 • „Kontrasty” jako czasopismo, jego struktura, działy tematyczne (ich zmienność, stałość, koniunktury), zawartość (np. tematyka wiejska, miejska, lokalna, regionalna, mniejszościowa, pograniczna, migracyjna),
 • ikonografia „Kontrastów” (okładki, fotografie, rysunki, grafika),
 • język i styl „Kontrastów”, osobowości autorskie a styl pisma,
 • rola „Kontrastów” w kształtowaniu białostockiego środowiska literackiego i intelektualnego; „Kontrasty” wobec innych mediów, instytucji kultury i nauki oraz ośrodków kulturalnych,
 • zakres i zasięg oddziaływania czasopisma: pozycja „Kontrastów” na mapie prasy okresu PRL-u, czytelniczy obieg „Kontrastów”, lokalna i ogólnopolska recepcja pisma,
 • „Kontrasty” w społecznej pamięci (regionu), stan badań i dokumentacja (np. w Internecie) różnych aspektów działalności czasopisma; dzieje czasopisma (ludzi go tworzących) po 1990 r.; dziedzictwo materialne i prawne „Kontrastów”,
 • „Kontrasty” jako dokument swoich czasów, dokument społeczny oraz świadectwo kształtowania tożsamości poprzez regionalne autonarracje; ludzie „Kontrastów” jako świadkowie historii,
 • udział „Kontrastów” w kształtowaniu form i poszerzaniu zakresu tematyki prozy niefikcjonalnej; gatunki dziennikarskie w „Kontrastach”; reportaż i reportażyści w „Kontrastach”,
 • „busz po Polsku” (Ryszard Kapuściński) – obraz Polski Północno-Wschodniej i regionalna specyfika w „Kontrastach”; orientalizacja; performatywny aspekt prozy niefikcjonalnej,
 • „Kontrasty” w relacjach centro-peryferyjnych; kategoria prowincji i centrum; mapa Polski według „Kontrastów”; miejsce regionu na mapie Polski według „Kontrastów”,
 • regionalizm „Kontrastów” – koncepcja i praktyka,
 • „Kontrasty” wobec mniejszości narodowych, etnicznych, językowych, wyznaniowych.

Jesteśmy otwarci także na inne Państwa propozycje.

Information

Application deadline for speakers:
17.03.2017 22:30
Application deadline for participants:
17.03.2017 22:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.