Polish Studies Bulletin
Date of the event: 03.11.2016 - 04.11.2016
Added on: 08.02.2016

„Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy / Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
PhD Students, Independent academics

„Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy

Andrzej Busza (ur. 1938) – poeta, prozaik, tłumacz, krytyk, historyk literatury, conradysta – jest jednym z najciekawszych twórców powrześniowej emigracji niepodległościowej. Urodzony w Krakowie, czas wojny spędził na Bliskim Wschodzie, a w latach 1947-1965 przebywał w Anglii, gdzie ukończył filologię angielską (St. Joseph`s College, a następnie University College w Londynie). W roku 1965 osiedlił się w Kanadzie, gdzie został wykładowcą, a później profesorem literatury angielskiej w University of British Columbia w Vancouver.

W latach 1958-1962 członek zespołu redakcyjnego londyńskich pism literackich „Merkuriusz Polski – Życie Akademickie”, „Kontynenty – Nowy Merkuriusz” i „Kontynenty” oraz grupy poetyckiej skupionej wokół tego środowiska. Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1962), Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich (2005) oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (2013). Twórca dwujęzyczny – pisze w języku angielskim i polskim. Opublikował 7 tomów poezji: Znaki wodne (Paryż 1969), Astrologer in the Underground / Astrolog w metrze (tłum. M. Bullock i J. Boraks, Athens, Ohio 1971), Glosy i refrakcje (Berlin-Toronto 2001), Obrazy z życia Laquedema / Scenes from the Life of Laquedem (tłum. B. Czaykowski, Berlin-Toronto 2003), Kohelet (Toronto-Rzeszów 2008), Pełnia i przesilenie / Full Moon and Summer Solstice (współautor i tłum. B. Czaykowski, Toronto-Rzeszów 2008) i Niepewność (tłum. B. Tarnowska i R. Sabo, Toronto 2013). W przygotowaniu zbiór wierszy zebranych pt. Atol. Ponadto wiersze swoje drukował w czasopismach polskich, m.in.: „Akcent”, „Fraza”, „Kultura”, „Nowy Prąd”, „Odra”, „Oficyna Poetów”, „Poezja”, „Tygodnik Powszechny”, „Wiadomości”, „Więź”, „Współczesność”, zagranicznych (m.in. „Albion Broadsheet Four”, „Cahiers de l`Est. Revue Trimestrielle”, „Contemporary Literature in Translation”, „Expression”, „The Malahat Review”, „New Orleans Review”, „O" Publication of the Arts, „Prism International”, „Queens Slavic Papers”), a także w antologiach (m.in. Ryby na piasku. Antologia wierszy poetów „londyńskich”, red. A. Czerniawski, Londyn 1965; Opisanie z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy Kontynentów, red. A. Lam, Warszawa 1965; Neue Polnische Lyrik, red. K. Dedecius, Darmstadt 1965; Contemporary Poetry of British Columbia, red. J. M. Yates, Vancouver 1970), Volvox. Poetry from the Unofficial Languages of Canada in English Translation, red. J. M. Yates i in., 1971), Seven Polish-Canadian Poets. An Anthology, red. W. Iwaniuk i F. Śmieja, Toronto 1984), Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999, red. B. Czaykowski, Warszawa 2002). Krytyk literacki, a także autor opowiadań publikowanych na łamach „Kontynentów – Nowego Merkuriusza” i „Frazy”. Wspólnie z Bogdanem Czaykowskim przełożył na angielski wiersze Mirona Białoszewskiego (Revolution of Things, Washington DC 1974), poematy Białoszewskiego, Iwaszkiewicza, Jastruna, Miłosza i Wierzyńskiego (Gathering Time. Five Modern Polish Elegies, Mission, BC 1983) oraz utwory wielu innych polskich poetów współczesnych („Modern Poetry in Translation” 1975, nr 23/24). Znawca twórczości Josepha Conrada, autor wielu prac poświęconych temu pisarzowi, zamieszczonych w periodykach i monografiach polskich i zagranicznych, redaktor wydań krytycznych jego dzieł.

Twórczość literacka, zwłaszcza poetycka, Andrzeja Buszy jest niezwykłym fenomenem polskiej literatury współczesnej. Rozwijana niespiesznie w szczególnie złożonych warunkach emigracji, przeszła zasadniczą przemianę językową przy zachowaniu podstawowych cech poetyki. Jej początek określiły skomplikowane doświadczenia biograficzne, brytyjska edukacja i przebywanie w środowisku polskich emigrantów w Londynie. Wspólnota przeżyć polskiej młodzieży akademickiej w Londynie przyczyniła się do literackiego startu w języku ojczystym, ale zasadniczo nie wpłynęła na postawę poety i krąg podejmowanych przez niego problemów. Najmłodszy wśród polskich poetów „londyńskich”, od samego początku podążał własną, zorientowaną estetycznie i etycznie drogą rozwoju. Pozostawał poza głównym traktem literatury emigracyjnej, często nostalgicznej i aktywnej ideowo, nie rozliczał się ze spuścizną romantyczną czy emigracyjnymi mitami. Uprawiał lirykę intelektualną o korzeniach awangardowych, estetycznie wysublimowaną i świadomie czerpiącą z różnych źródeł tradycji. W sytuacji trwałego oddalenia od żywej polszczyzny nad kanadyjskim brzegiem Pacyfiku przeszedł okres transformacji językowej, po którym wznowił uprawianie poezji, ale już w języku angielskim. Ten drugi etap twórczości poety przyniósł dalszy rozwój i zaowocował kolejnymi tomami. Mimo tworzenia w języku angielskim nadal swoje utwory kierował (i wciąż kieruje) do czytelników polskich, publikując je wyłącznie w wersjach dwujęzycznych i przekładach polskich. Dotychczasowa recepcja twórczości Andrzeja Buszy pozostaje bardzo skromna, na co wpływ ma niedostępność tomików (wydawanych w małych nakładach), brak dużego wyboru wierszy (oraz prozy), a także postrzeganie jego utworów głównie poprzez pryzmat pokoleniowy i grupowy całego kręgu twórców londyńskich „Kontynentów”.

Konferencja „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy – organizowana w 78 rocznicę urodzin poety – jest próbą nadrobienia tych zaległości i wskazania właściwego miejsca jego dorobku w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Celem sesji będzie refleksja nad wszystkimi aspektami twórczości literackiej, ale także translatorskiej, krytycznoliterackiej i naukowej Andrzeja Buszy. Oczekujemy zarówno na opracowania ogólne bądź syntetyczne (również w szerokim kontekście literatury emigracyjnej, działalności grupy „Kontynenty” czy rozwoju poezji polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku), jak i na studia sprecyzowane problemowo, a także interpretacje (i reinterpretacje) poszczególnych zbiorów lub utworów.

Proponujemy podjęcie tematów związanych np. z polską i angielską tradycją literacką, stosunkiem do modernizmu i postmodernizmu, dialogami artystycznymi, związkami z innymi sztukami (np. malarstwem lub filmem), związkami z nauką, problemami szczegółowymi (np. wymiarem metafizycznym, historycznym, etycznym czy egzystencjalnym), problematyką miejsc (miast), krajów i tożsamości, przemianami poetyki i estetyki (również w świetle nowych metodologii), sztuką przekładu, działalnością krytycznoliteracką oraz wkładem Buszy do badań nad twórczością Josepha Conrada.

Konferencja odbędzie się w dniach 34 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Na zgłoszenia z krótkim abstraktem oczekujemy do 15 lipca 2016 r. Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: janpaste@ur.edu.pl

Zamierzamy również wydać monografię zbiorową. Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. W jej ramach zapewniamy Państwu dwa noclegi oraz wyżywienie. Wszelkie dalsze szczegóły organizacyjne podamy w indywidualnej korespondencji po akceptacji zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Organizatorzy konferencji
prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – Uniwersytet Śląski
dr hab. prof. UR Janusz Pasterski – Uniwersytet Rzeszowski
 
Formularz zgłoszeniowy oraz zaprosznie w plikach do pobrania.

Information

Application deadline for participants:
14.07.2016 22:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.