Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.02.2017 - 21.02.2017
Added on: 15.11.2016

Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów

Program konferencji dostępny w załączniku.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Zakład Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Oddział Rzeszowski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Przedmiotem trzeciej konferencji z cyklu „Język nasz ojczysty” pragniemy uczynić język polski w kontaktach międzyludzkich.
Proponujemy, by w dyskusji znalazły się m.in. następujące zagadnienia:
  • odmiany języka (ustna / pisana) a akty komunikacji bezpośredniej (typu twarzą w twarz) / pośredniej (za pomocą medium: telefonu, Internetu, prasy, radia, telewizji);
  • zachowania językowe Polaków wobec przemian kulturowych i cywilizacyjnych współczesnego świata (np. nowe zjawiska językowe i ich funkcje; wpływ czynników zewnętrznych: wiek, wykształcenie, status społeczny, pozycja zawodowa, płeć);
  • środki językowe a sprawność i skuteczność komunikowania (np. formy językowe, uwarunkowane sytuacyjnie, służące nawiązywaniu / rozwiązywaniu kontaktu, perswadowaniu, manipulowaniu; norma wzorcowa języka ojczystego; funkcje środków językowych);
  • grzeczność językowa a ranga pragmatyczna interlokutorów (np. formy etykietalne w aktach bezpośrednich / pośrednich, w pozycji równorzędności / podrzędności i nadrzędności);
  • emocjonalizacja i aksjologizacja zachowań językowych (np. językowe sposoby wyrażania emocji i uczuć pozytywnych / negatywnych, leksyka wartościująca).
Poddaną analizie problematykę można ukazać z różnej perspektywy komunikacyjnej (np. oficjalnej / nieoficjalnej, publicznej / prywatnej, medialnej / niemedialnej, świeckiej / religijnej). W badaniach można również uwzględnić nie zasygnalizowane wyżej treści odnoszące się do tematyki spotkania naukowego.
 
Na propozycje tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem czekamy do 30 listopada 2016 roku. Prosimy je przesłać na kartach zgłoszeniowych pocztą elektroniczną na adres: jezyknaszojczysty@ur.edu.pl.
Opłata konferencyjna wynosi 420 zł i obejmuje koszty: posiłków (2 obiady, uroczysta kolacja), materiałów konferencyjnych oraz recenzowanej publikacji.
Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.
Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy uczestnikom konferencji do 5 grudnia 2016 roku.
Łączymy wyrazy szacunku
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
– Bożena Taras, przewodnicząca Oddziału Rzeszowskiego TMJP
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.