Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.05.2018 - 11.05.2018
Added on: 17.01.2018

Krajowa Konferencja Naukowa "Sztuka rewolucyjna"

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego zaprasza do udziału w krajowej konferencji naukowej „Sztuka rewolucyjna”.

Rewolucje niosą na sztandarach hasła: Liberté, Égalité, Fraternité; rewolucjoniści to utopiści marzący o zbudowaniu nowego świata, możliwie najbardziej pluralistycznego, w którym nie będzie miejsca na niesprawiedliwości. Nie tolerują niezgody i kompromisu, bywają brutalni i podejrzliwi. Ustanawiany przez nich nowy porządek – okoliczności polityczne, przed którymi nie ma odwrotu – nie miał dotąd miejsca w historii, zmuszeni są zatem polegać na intuicji i improwizować, gdy natrafią na impas, z czego konserwatywni historycy rozliczają ich zwykle z zaskakującą lekkością. Według dominującej, liberalnej narracji rewolucjonista jest przekonany, że ucieleśnia pragnienia ludu, który jawi się w jego oczach jako monolit – kolejne wersje publikowanych dziś „historii ludowych” jasno dają nam jednak do zrozumienia, że społeczna zmiana to nie
cynicznie wykorzystywany instrument w rękach despotów i biurokratów, a realna, oddolna praktyka mas, które wcale nie potrzebują paternalistycznych liderów, by za sprawą samoedukacji i powszechnej politycznej mobilizacji wywalczyć dla siebie miejsce w przestrzeni publicznej.

Rewolucji i rewolucjonistom zawsze towarzyszy sztuka. Czy to jako narzędzie prospektywnej zmiany, dokument, sprawozdanie, wyraz oporu, detal porewolucyjnego porządku, mający celu ma jego legitymizację, czy wreszcie – narzędzie propagandy. Jesteśmy przekonani, że wciąż istnieje paląca potrzeba dyskusji i rozważań nad sztuką rewolucyjną. Dlatego chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej temu zjawisku we wszystkich jego aspektach. Stawiamy sobie za cel zgromadzenie wszystkich badaczek i badaczy, dla których problematyka sztuki i społecznej zmiany wydaje się interesująca, do wspólnej dyskusji nad możliwymi płaszczyznami tego zjawiska. Interesują nas zarówno teksty kultury, które wpisują się w obszary sztuki rewolucyjnej, porewolucyjnej, jak i te krytyczne, które zawsze towarzyszą okresom przewrotu. Szczególnie zależy nam na odkłamaniu obrazu artystów rewolucyjnych jako wulgarnych agitatorów i piewców autorytaryzmu – karierowiczów cynicznie wykorzystujących koniunkturę lub naiwnych idealistów uwiedzionych przez zbrodniczy system.

Interesują nas sposoby w jakich szereg wytworów artystycznych towarzyszących okresom rewolucyjnego wrzenia stawia pytania, bądź odpowiada na takie problemy jak nierówności społeczne, walka klas i zaangażowanie? Jakiego instrumentarium używają artyści, gdy początkowy zapał zastąpić trzeba wyczerpującą, ciężką pracą w nowej strukturze społecznej? Czy artyści rzeczywiście widzieli rewolucję jako zastygłą utopię, do której ram siłą należy przystosować społeczeństwo, czy może – jak sugerują najnowsze badania – doskonale zdawali sobie sprawę z procesualnego, absolutnie niedeterministycznego charakteru rewolucji? W jaki sposób artystyczne dążenie do powołania nowej sztuki wiąże się z rewolucyjnym dążeniem do stworzenia nowego świata?
Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień:
- Formy sztuki wizualnej w dobie rewolucji.
- Rewolucyjna architektura i urbanistyka.
- Radykalna sztuka miejska jako praktyka odzyskiwania podmiotowości, przestrzeni
i wspólnotowości. Sztuka miejska w dobie rewolucji – odzyskiwanie
„niewidzialnych” form sztuki w przestrzeni miejskiej.
- Filmy w służbie rewolucji. W jaki sposób kino budowało, kształtowało, a następnie
odzyskiwało rewolucję?
- Teatr ludowy i robotniczy.
- Muzyka rewolucyjna. Jej związki z kinem i teatrem. Tradycja pieśni powstańczej. Chór, opera.
- Rewolucja w literaturze. Poezja i proza (przed/po) rewolucyjna.
- Sztuka rewolucji 68r. Jak kontrkultura ukształtowała klasę kreatywną?
- Rola kobiet w procesie budowania nowego paradygmatu sztuki. Kobieta jako symbol insurekcji.
- Sztuka rewolucyjna jako narzędzie emancypacji? Gender studies i queer studies w obliczu radykalnych przetasowań w świecie sztuki.
- Relacyjność sztuki rewolucyjnej.
- Rewolucja kulturalna lat 30. w ZSRR. Socrealizm jako strategia cementowania osiągnięć heroicznego okresu rewolucji.
- Artysta – „inżynier dusz”. Jego rola w dziele tworzenia „nowego człowieka”.
- Awangarda – futuryści, konstruktywiści, twórcy związani z Proletkultem i LEF, grupa Kino-Oko.
- Sztuka funkcjonalna i wzornictwo okresu rewolucji oraz towarzyszące im reklama, kolaż.
- Wojny chłopskie, przewroty antykolonialne i ich recepcja w kulturze europejskiej.
- Tradycja plebejska w sztuce rewolucyjnej.
Zachęcamy do nadsyłania własnych propozycji.
Data konferencji: 10-11 maja 2018
Zapraszamy do nadsyłania abstraktów referatów dotyczących sztuki rewolucyjnej do 11.03.2018 r. na adres sztukarewolucyjna@gmail.com.
Abstrakt należy przesłać jako załącznik w pliku .doc lub PDF. Prosimy usunąć z niego wszelkie dane osobowe autora.
Informacja o przyjęciu referatu: 31.03.2018
Opłata konferencyjna o wysokości 450 PLN
Opłata konferencyjna obejmuje:
- materiały konferencyjne
- obiad, przerwy kawowe
- upowszechnienie wyników konferencji
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: sztukarewolucyjna@gmail.com
Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Information

Address:
Plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice
Application deadline for speakers:
11.03.2018
Fee:
450 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.