Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 08.05.2018 - 09.05.2018
Added on: 09.02.2018

Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Szczegółowa tematyka konferencji przedstawia się następująco:

  1. Książka i instytucje książki oraz inne media w okresie zaborów jako narzędzia zachowania oraz kształtowania polskiego dziedzictwa i tożsamości (na ziemiach polskich i na emigracji);
  2. Książka i prasa w okresie zaborów i w początkach niepodległości jako forum dyskusji nad kształtem Rzeczypospolitej (myśl prawnicza, organizacyjna); prawne i organizacyjne przygotowania do funkcjonowania instytucji książki i mediów w niepodległej Polsce;
  3. Dziewiętnastowieczny dorobek rejestracyjny w zakresie polskich dóbr kultury na obczyźnie (książki, prasa, biblioteki) jako przygotowanie do ich odzyskania przez II Rzeczpospolitą;
  4. Utracone dziedzictwo – straty polskiej kultury (biblioteki) w czasie I wojny światowej, rewolucji w Rosji, walk o granice II RP;
  5. Książka, prasa, radio, film i biblioteki w okresie II Rzeczypospolitej: 1. budowanie odrodzonej ojczyzny, rola integracyjna, tworzenie wspólnoty narodowej, kultura mniejszości etnicznych i narodowych w kształtowaniu Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości; 2. w odrodzonej ojczyźnie: warunki prawne, ekonomiczne i organizacyjne, instytucje książki, prasy, radia i filmu, rynek, producenci, odbiorcy; 3. rozwój książki, prasy, radia i filmu w II RP oraz jego rola w polskiej kulturze i kształtowaniu tożsamości narodowej; 4. rola książki, prasy, radia i filmu w przededniu II wojny światowej; 5. ratowanie i zniszczenia dziedzictwa kulturowego we wrześniu 1939 r.;
  6. Dobra kultury polskiej sprowadzane z zagranicy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości: 1. akcja rewindykacyjna; 2. sprowadzanie zasobów emigracji do kraju;
  7. Dziedzictwo dwudziestolecia międzywojennego po II wojnie światowej (lata 40 i 50): książka, prasa, radio i film – instytucje i ludzie, którzy przetrwali wojnę w Polsce powojennej i na emigracji; odradzanie instytucji przedwojennych w nowej rzeczywistości; podporządkowanie bibliotek i mediów o tradycjach przedwojennych polityce; dziedzictwo II Rzeczypospolitej na emigracji.

Rada Naukowa konferencji:

prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
Anna Buchmann – Muzeum Polskie w Rapperswilu
prof. dr hab. Rafał Habielski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Henryka Ilgiewicz – Instytut Badań Kultury Litwy w Wilnie
prof. dr hab. Marek Jabłonowski – Uniwersytet Warszawski
prof. UW dr hab. Anna Kamler – Uniwersytet Warszawski
dr Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina – Uniwersytet Warszawski
dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej
prof. UWr dr hab. Maciej Matwijów – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Andrzej Mężyński
prof. UW dr hab. Jacek Puchalski – Uniwersytet Warszawski
dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie
dr hab. Marek Tobera – Uniwersytet Warszawski
dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – Uniwersytet Warszawski
Kazimierz Piotr Zaleski – Prezes Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji

Formularz zgłoszenia udziału:
http://www.lis.uw.edu.pl/badan/wp-content/uploads/2017/10/Formularz-zgłoszenia-udziału.doc

Dane kontaktowe: konferencja.niepodleglosc.1918@uw.edu.pl

Information

Application deadline for speakers:
30.10.2017
Fee:
350 zł / 85 EURO (opłata ulgowa dla doktorantów: 100 zł / 25 EURO)

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.