Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.11.2017
Added on: 18.08.2017

Kulturowa historia podróżowania

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

„Słownik języka polskiego PWN” definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze.

Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ).

PROPONOWANE WĄTKI I OBSZARY BADAWCZE:
• historia podróżowania,
• podróżowanie w różnych kulturach,
• cele, role i funkcje podróżowania,
• kulturowe wyobrażenia na temat podróży,
• podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi,
• podróżowanie w tekstach kultury,
• figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne,
• środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika,
• historie podróży i sylwetki podróżników;
• przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada.
Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków).

Opłata konferencyjna wynosi 350/250 zł (pracownicy naukowi/doktoranci) i obejmuje: dwa obiady, bufet kawowy w przerwach oraz koszty wydania publikacji. Noclegi uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie (organizatorzy mogą pomóc w wyborze hotelu blisko Uniwersytetu).

Program konferencji ogłoszony zostanie pod koniec września. Czas trwania wystąpienia powinien wynieść maksymalnie 20 min. Przewidujemy wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:
• dr hab. Marek Pacukiewicz – przewodniczący,
• prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska,
• dr hab. Aleksandra Achtelik,
• dr Adam Pisarek – I sekretarz,
• mgr Jakub Dziewit – II sekretarz.

ORGANIZATORZY:
Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ,
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze - Oddział Katowice,
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ,
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - Ciniba,
wydawnictwo grupakulturalna.pl.

WSPÓŁPRACA I PATRONATY:
Instytut Książki,
• Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego,
Laboratorium kultury.

INFORMACJE KONTAKTOWE:
e-mail ogólny: kulturowahistoria@us.edu.pl

(ze strony Organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
14.09.2017 22:00
Added on:
18 August 2017; 11:36 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 August 2017; 11:36 (Mariola Wilczak)

See also

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

04.10.2016

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze

05.07.2016

Nabór artykułów do ,,Acta Humana”

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do VII numeru, którego temat przewodni brzmi:

30.03.2017

Światy poza światem - narracje fantastyczne w literaturze i mediach / 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wobec niedawnej publikacji książki Piotra Stasiewicza "Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy" (Białystok 2016), w najnowszych badaniach nad fantastyką wypełniła się kolejna z luk metodologicznych, powodowanych długotrwałym impasem w refleksji akademickiej poświęconej poetyce fantastycznej. Zwrot postmodernistyczny, choć zazwyczaj kojarzony z przewartościowywaniem prozy wysokiego realizmu, objął w niej także rozległe spectrum gatunków i konwencji fantastycznych – dzięki czemu możliwe staje się myślenie o postmodernie sensu largo, obejmującej swym zakresem nie tylko "Podwójną wygraną jak nic" Raymonda Federmana, ale także "Troikę" Stepana Chapmana czy też awangardowe powieści z Magowskiej serii “Uczta wyobraźni”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.