Polish Studies Bulletin
Date of the event: 07.12.2016 - 07.12.2016
Added on: 28.10.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
PhD Students, Teachers, Independent academics, Doctors, Educators, Others

Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

We współczesnym świecie biblioteki (nie tylko uniwersyteckie czy wojewódzkie, ale również
miejskie, regionalne) odgrywają ogromną rolę kulturotwórczą. W związku z tym zapraszamy
do podjęcia wspólnej refleksji nad biblioteką jako przestrzenią kultury. Zaproszenie kierujemy
zwłaszcza do kulturoznawców, filologów, historyków oraz bibliotekarzy. Nasze konferencyjne
dyskusje pragniemy poświęcić następującym zagadnieniom:
• Biblioteki dawniej i obecnie – na wybranych przykładach (odpowiedź biblioteki na
wyzwania cywilizacji, cyfryzacja, audiobooki, mediateka, od katalogów kartkowych
po katalogi online)
• Biblioteki ogólnopolskie i zagraniczne oraz ich działalność kulturotwórcza, biblioteki
na współczesnej mapie kulturalnej Polski
• Kryzys bibliotek i czytelnictwa – wyzwanie dla współczesnego człowieka
• Księgozbiory biblioteczne w kraju i za granicą
• Kultura wysokoartystyczna i popularna w przestrzeni biblioteki (np. spotkania
z literatami, naukowcami, dziennikarzami, filmowcami, aktorami, ogólnie ludźmi
kultury, promocje nowości wydawniczych, wystawy plastyczne itp.)
• Współpraca bibliotek z innymi instytucjami kultury, np. z muzeami, wyższymi
uczelniami, teatrem
• Wybitni bibliotekarze wczoraj i dziś (prezentacja sylwetek)
Proponowane zagadnienia nie wyczerpują tematu. Oczekujemy także na Państwa propozycje
związane z tematem naszej konferencji.


Miejsce obrad:
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21e


Organizatorzy:
dr hab. Krzysztof Jaworski
dr Henryk Suchojad
dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK

Sekretarz:

mgr Agnieszka Dolecka

 

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.