Polish Studies Bulletin
Date of the event: 07.12.2016
Added on: 28.10.2016

Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczne oddziaływanie biblioteki

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students
Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Społeczne oddziaływanie biblioteki
 
Nasze konferencyjne dyskusje pragniemy poświęcić następującym zagadnieniom:
• Biblioteka jako nośnik idei wychowawczych
• Rola biblioteki w procesach wspólnotowych, w tworzeniu „małych ojczyzn”
• Rola biblioteki w procesie adaptacji społecznej
• Biblioterapia
• Wpływ biblioteki na osobisty rozwój jednostek (np. zmiana postaw, zwiększenie
kreatywności, wzrost poczucia własnej wartości, zdobywanie nowych doświadczeń)
oraz życie lokalnej społeczności (wzmocnienie więzi społecznych, promocja zdrowia,
turystyki regionalnej, rozwiązywanie problemów wiązanych z wykluczeniem
społecznym)
• Ekonomiczne oddziaływanie bibliotek (np. wpływ na poziom zatrudnienia, przyciągniecie zwiedzających)
 
Proponowane zagadnienia nie wyczerpują tematu konferencji, toteż oczekujemy także na Państwa propozycje.

 

Miejsce obrad:
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21e

 

Organizatorzy:
dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
dr Henryk Suchojad
dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

 

Sekretarz:
mgr Agnieszka Dolecka

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.