Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.09.2018 - 29.09.2018
Added on: 03.07.2018

Literacki homo loquens

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, Towarzystwo Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Języka Polskiego zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej nt. „Literacki homo loquens”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2018 r. na Wydziale Polonistyki UW.

Głównym celem konferencji jest uzasadnienie tezy, że literatura istnieje poprzez język, który nie jest bytem samym w sobie, ale stanowi źródło człowieczeństwa. Przekonanie, że człowiek jako istota mówiąca jest obecny w każdym dziele literackim, pozwala sądzić, że jego odkrycie w gąszczu słów, a także między słowami, stanie się kluczem do zupełnie nowej interpretacji tekstu artystycznego.

Zapraszamy literaturoznawców i językoznawców, a także polonistów uczących w szkołach wszystkich szczebli do podjęcia takiej próby i podzielenia się wynikami swoich analiz. Tematyka zgłaszanych na konferencję referatów może dotyczyć m.in.

  • wpływu języka autora na język tekstu;
  • wykładników funkcji kreacyjnej języka używanego przez podmiot liryczny lub przez narratora;
  • kompetencji komunikacyjnych bohaterów literackich;
  • środków językowych wykorzystywanych do tworzenia świata tekstu;
  • stosowanych w tekstach artystycznych gier językowych;
  • wszelkiego przekraczania granic języka przez poetów, pisarzy, autorów scenariuszy filmowych i tekstów publicystycznych o funkcji kreacyjnej;
  • wykorzystywanych przez twórców i bohaterów strategii narracyjnych;
  • implikowania kulturowego i sytuacyjnego treści, które mają być odczytane między wierszami;
  • technik konwersacyjnych stosowanych w dialogach literackich;
  • stylizacji i jej różnych funkcji; oraz innych zagadnień związanych z literackim homo loquens, które mogą być wykorzystane w przyszłych badaniach naukowych, w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Zgłoszenia na konferencję z tytułem i krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 31 sierpnia 2018 r. pod linkiem
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEW8vgNlE9_ibLSNvrQgGGyaHhNHAO5UIA3gEy7dSnftOvjQ/viewform.
Prosimy też o wpłacenie do 31 sierpnia 2018 r. opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł, która jest przeznaczona na obiady w dniach 28 i 29 IX, kawę w przerwach obrad oraz druk tomu pokonferencyjnego.

Do 10 września 2018 r. przekażemy Państwu informację o przyjęciu referatu, a w drugiej połowie września prześlemy program konferencji. Referaty wygłoszone na konferencji po pozytywnych opiniach dwóch recenzentów zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym wydanym przez Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Komitet organizacyjny konferencji:
dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
dr Magdalena Wanot-Miśtura
mgr Elżbieta Brandeburska
mgr Agnieszka Marcinkiewicz

Adres e-mail: przekraczaniegranic2017@gmail.com

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.