Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.09.2024 - 24.09.2024
Added on: 09.02.2024

LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: Antropologiczne i kulturowe wymiary języka

Polskie Towarzystwo Językoznawcze zaprasza na LXXXI Zjazd, który odbędzie się w dniach 23-24 września 2024 roku (poniedziałek – wtorek) w Lublinie. Organizatorami są Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Badania o profilu antropologicznym i kulturowym to ważny obszar współczesnej lingwistyki, która „za słowami” dostrzega „światy”, ale przede wszystkim – człowieka: ludzkie działania, doświadczenia, wartości, mechanizmy poznawcze i motywacje kulturowe. Temat zjazdu otwiera więc szerokie pole dyskusji, niezawężone też do jednej metodologii czy do jednego języka narodowego.

Wskazujemy przykładowe zagadnienia i obszary eksploracji:

  • próby podsumowania, usystematyzowania dotychczasowych ścieżek językoznawstwa o nachyleniu antropologicznym, kulturowym, tradycji, historii tego typu badań oraz ich dzisiejszych perspektyw, ujęć, metod, osiągnięć badaczy, którzy przyczynili się do rozwoju tej problematyki;
  • analizy różnych aspektów/ wymiarów języka, ujmowane w perspektywie antropologicznej, kulturowej, zgłębiane w obrębie różnych teorii, metodologii, nurtów i szkół lingwistycznych;
  • badania bazujące na różnego typu danych: leksykalnych, gramatycznych, tekstowych, a także obejmujące społeczne, kulturowe, doświadczeniowe konteksty języka, prezentowane w ujęciu zarówno synchronicznym, jak i diachronicznym;
  • naukowy ogląd wpisanej w język ludzkiej perspektywy: zarówno „podsuwanej użytkownikom” jako owoc tradycji, historii danej społeczności, jak ipowstającej w wyniku współczesnych interpretacji świata, aktualnych polemik światopoglądowych,  jako świadectwo dynamiki, otwartości języka powiązanej ze zmianami w obrębie współczesnej wiedzy o świecie;
  • badania lingwistyczne dotyczące wspólnotowych, uogólnionych (niemających konkretnego „autora”) interpretacji świata (społecznie sankcjonowanych sądów o świecie), a także zindywidualizowanych, skonkretyzowanych interpretacji językowych, będących wynikiem procesu subiektyfikacji;
  • ujęcia polemiczne wobec optyki stricte antropologicznej, zarówno inspirowane tradycyjnymi teoriami lingwistycznymi, jak i powstające w duchu humanistyki ekologicznej (ecological humanitiesenvironmental humanitiessustainable humanities), post-humanizmu, nurtów podważających  antropocentryzm (oraz inne utrwalone w języku „centryzmy”), postrzeganych przez część badaczy jako zrąb nowego, wyłaniającego się paradygmatu naukowego;
  • i inne wątki pozostające w ścisłym związku z wyznaczoną problematyką zjazdu, np. zjawisko dehumanizacji ludzkiego języka w tekstach sztucznej inteligencji.

Podobnie jak w zeszłym roku jesteśmy otwarci na zgłoszenia referatów interdyscyplinarnych, tradycyjnie jednak oczekujemy wyeksponowania perspektywy lingwistycznej (prosimy o stosowne uwypuklenie w opisie referatu).

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne z referatami.

Zapraszamy do przesyłania tematów wraz z abstraktami (na załączonym formularzu) na adres poltowjez@gmail.com. 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 marca 2024 r. 

Czas planowanego wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na podstawie oceny streszczenia przez Zarząd PTJ. Do 30 kwietnia 2024 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXXI Zjazdu PTJ.  Pełna opłata konferencyjna wynosi 500 zł, dla członków PTJ  i doktorantów – 250 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi. Dalsze szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl i na https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawczeW kolejnym komunikacie zjazdowym podane zostaną informacje dotyczące programu, miejsca obrad wyżywienia i zakwaterowania.

Zapraszamy także do nadsyłania artykułów do „Biuletynu PTJ” (zob. https://biuletynptj.com); mile widziane są również teksty w językach obcych. W „BPTJ” publikowane są (pod warunkiem pozytywnych recenzji) teksty poświęcone różnorodnym zagadnieniom lingwistycznym, także nie związane z tematyką zjazdów. Obecnie „Biuletyn” ma 70 punktów na liście czasopism punktowanych. Przypominamy, że od LXX BPTJ podstawową wersją naszego czasopisma jest wersja elektroniczna (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=14474), postać drukowana ukazuje się w 50 egzemplarzach przeznaczonych dla zamawiających je bibliotek. Ponadto wszystkie zeszyty Biuletynów są zdigitalizowane przez Małopolską Bibliotekę Cyfrową i dostępne w niej bezpośrednio oraz przez linki ze strony http://www.ptj.civ.pl.

Information

Application deadline for speakers:
15.03.2024
Fee:
500 zł dla członków PTJ, dla doktorantów – 250 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi
Added on:
9 February 2024; 21:01 (Mariola Wilczak)
Edited on:
9 February 2024; 21:01 (Mariola Wilczak)

See also

07.02.2022

Zjazd Polonistów: Polonistyka „tu i teraz”. Krajobraz po zmianie

Ogólnopolski Zjazd Polonistów, organizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze współudziałem Instytutu Badań Literackich PAN planowany był początkowo na marzec 2020 r. Przekładany kilka razy z powodu pandemii, odbędzie się w dniach 23-25.03.2022 w postaci zdalnej (czego organizatorzy usiłowali wcześniej uniknąć).  Wystąpienia przygotowane przez referentów ponad dwa lata temu ukażą się w marcu b.r. w specjalnym numerze „Pamiętnika Literackiego” – można je zatem traktować jako rodzaj „przedakcji” tegorocznych debat.  Czas, który upłynął od pierwszego planowanego terminu Zjazdu sporo zmienił w krajobrazie życia akademickiego, politycznego, społecznego. Organizatorzy musieli zatem odnieść się do tych zmian i dokonać niezbędnych korekt pierwotnego układu problemowego. Zmienili się także autorzy referatów i moderatorzy poszczególnych paneli. Nie zmieniło się jedno – a mianowicie nadzieja, że dyskusje i debaty Zjazdu pozwolą nam lepiej rozpoznać polonistyczne „tu i teraz”, ważne nie tylko z perspektywy naszej dyscypliny.  

18.08.2017

Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie / III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze serdecznie zaprasza do udziału w III Zjeździe PTK, organizowanym pod hasłem: „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”. Zaproszenie skierowane jest do członków Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, ale również do szerokiego grona akademików, którzy problemami kultury się interesują.

14.11.2016

Nabór tekstów do Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

31.05.2019

Język zwierciadłem kultury / konferencja

Konferencja jest organizowana jako wydarzenie towarzyszące tradycyjnym warsztatom dialektologicznym „Dialog pokoleń”, mającym na celu ocalanie od zapomnienia resztek gwary i kultury ludowej. Warsztaty odbywają się już po raz szósty jako część programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Biorą w nich udział językoznawcy i kulturoznawcy z wielu ośrodków akademickich, studenci, nauczyciele oraz uczniowie. W miejscu, gdzie odbywają się warsztaty, jest zwykle organizowana konferencja naukowa, na którą zapraszamy w tym roku tych wszystkich, którzy w swoich badaniach zajmują się związkiem języka i kultury.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.