Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 25.10.2018 - 26.10.2018
Added on: 23.06.2018

Media regionalne w niepodległej Polsce. 1918-2018

Type of the event:
Conference
City or town:
Nowy Targ

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, podczas której naukowemu namysłowi zostanie poddany szeroko pojmowany fenomen nieogólnokrajowych środków masowego komunikowania - ich dynamika oraz obecny stan.

Rocznice – zwłaszcza tak znamienite, jak tegoroczny jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości – są doskonałą okazją do podsumowań, tworzenia syntez, ale i do snucia prognoz na temat różnych społecznych i kulturowych fenomenów. Odzyskanie przez Polskę wolności w 1918 roku stworzyło dogodne warunki do rozwoju mediów regionalnych. Nowa sytuacja polityczno-społeczna, brak zewnętrznych ograniczeń w postaci ucisku zaborców, a także rozwój idei regionalizmu w Polsce, doprowadziły do ożywienia potrzeb informowania społeczności lokalnych o bliskich im kwestiach. Powstające wówczas media zaczęły odgrywać istotną rolę nie tylko w zakresie przekazywania informacji o otaczającym świecie, lecz także jako środek kulturotwórczy.

Wiek trwania suwerennej Polski jawi się więc jako doskonała płaszczyzna odniesienia do namysłu nad kategorią mediów regionalnych i lokalnych, uznawanych przez medioznawców za istotny nurt polskiego dziennikarstwa. Choć w tym obszarze powiedziano już wiele, zbadano liczne problemy, napisano wiele naukowych prac szczegółowych i ogólnych, z pewnością nie wyczerpano bogatej problematyki badawczej. Przyjęcie współczesnej perspektywy – perspektywy badacza, odbiorcy i twórcy mediów regionalnych XXI wieku – może prowadzić do interesujących eksploracji i wniosków nad dynamiką i obecnym stanem nieogólnokrajowych środków masowego przekazu. To one są bowiem głównym narzędziem informowania w społecznościach lokalnych – najliczniejszej grupie odbiorców, to także one w okresie ostatnich stu lat, szczególnie po 1989 roku i w okresie przełomu milenijnego, ulegały różnokierunkowym i żywiołowym przeobrażeniom. Dodajmy, że wiek XX to okres dynamicznych przemian cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych i społecznych. To także czas intensywnego rozwoju środków masowego komunikowania, w którym wyspecjalizowały się media najstarsze – radio i prasa – jak też powstały i wyewoluowały nowe ich odmiany. Wszystkie wymienione czynniki z pewnością odcisnęły piętno na mediach regionalnych. Jakie? Na to i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas konferencyjnych dyskusji.

Przekonani o potrzebie naukowego namysłu nad kształtem mediów regionalnych w ostatnim stuleciu oraz nad ich dynamiką, zapraszamy medioznawców, językoznawców, kulturoznawców, socjologów, historyków, politologów, badaczy z kręgu szeroko pojmowanej humanistyki i nauk społecznych do wspólnej refleksji. Przez pojęcie media regionalne rozumiemy wszelkiego rodzaju periodyczne pisma redagowane i wydawane w regionach, regionalne portale internetowe oraz rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, których odbiorcami są przede wszystkim członkowie społeczeństwa, związani regionalną wspólnotą terytorialną, historyczną, kulturową, demograficzną, religijną i gospodarczą.

Celem konferencji jest ukazanie, w jaki sposób media regionalne XX i XXI w. wpisują się w konteksty takie, jak: kultura, język, oświata, polityka, religia, ekonomia, etyka, rozrywka. Przedmiotem refleksji chcielibyśmy uczynić następujące zagadnienia:


▪ dynamika i kierunki przemian mediów regionalnych,
▪ media regionalne a media ogólnopolskie,
▪ media regionalne a nowe media,
▪ konwergencja mediów na poziomie regionalnym,
▪ zapotrzebowanie na media regionalne,
▪ reklama w mediach regionalnych,
▪ historia mediów regionalnych,
▪ przyszłość mediów regionalnych,
▪ język mediów regionalnych,
▪ język w mediach regionalnych,
▪ gwara a media regionalne,
▪ tekst w mediach regionalnych,
▪ nowe i stare gatunki dziennikarskie w perspektywie stylistycznej i genologicznej,
▪ poprawność językowa w mediach regionalnych,
▪ edukacja regionalna a media regionalne,
▪ kształcenie dziennikarzy mediów regionalnych,
▪ tematyczna zawartość mediów regionalnych,
▪ zadania dziennikarzy mediów regionalnych,
▪ odbiorcy mediów regionalnych,
▪ informowanie a publicystyka mediów regionalnych,
▪ kulturotwórcza rola mediów regionalnych,
▪ media regionalne a świadomość narodowa i lokalna,
▪ media regionalne w dobie globalizacji i glokalizacji,
▪ ikoniczność mediów regionalnych.

Powyższy wykaz przestrzeni problemowych nie stanowi zamkniętego katalogu – jesteśmy otwarci na propozycje tematów wykraczających poza wymienione zagadnienia, odnoszące się jednak do szeroko pojmowanej kategorii mediów w regionie. 

Do udziału w konferencji zapraszamy także osoby wykonujące zawód dziennikarzy w regionie, bowiem w ramach spotkania planujemy zorganizowanie panelu praktycznego. Chcielibyśmy, aby w jego ramach głos zabrali ludzie mediów związani z regionalnymi środkami masowego przekazu i podzielili się ze środowiskiem naukowym swoimi obserwacjami i refleksjami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
 
Komitet organizacyjny:       
dr hab. prof. PPWSZ Anna Mlekodaj
dr Krzysztof Waśkowski  
dr Barbara Zgama       
mgr Agnieszka Czajkowska       
mgr Agnieszka Krzystyniak

Honorowy patronat na wydarzeniem objęli: Jego Magnificencja Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  ks. dra hab. Stanisław Gulak, prof. PPWSZ Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego


Informacje organizacyjne
 
Obrady będą się odbywały w dniach 25-26 października 2018 r. w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu (ul. Kokoszków 71, Nowy Targ).
 
Formularz zgłoszeniowy wraz ze streszczeniem referatu (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 10 września 2018 roku na adres mailowy: mediaregionalne@ppwsz.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Dział Nauki i Wydawnictw, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ (z dopiskiem Media regionalne), lub faxem (18) 26 10 708
 
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł obejmuje przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz publikację referatów w tomie pokonferencyjnym (po pozytywnej recenzji tekstu).
 
Opłatę konferencyjną należy uiścić do 15 września 2018 r. w formie przelewu na rachunek w Banku Zachodnim WBK: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 (z dopiskiem: Konferencja media regionalne).
 
Przewidywany czas wystąpienia: 20 min. Język konferencji: polski. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, lecz deklarują pomoc w znalezieniu i rezerwacji dogodnego hotelu.
 
Program konferencji i dodatkowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do 20 września 2018 r.


 

Information

Address:
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Nowy Targ
Application deadline for speakers:
10.09.2018
Fee:
400 zł
Added on:
23 June 2018; 18:53 (Mariola Wilczak)
Edited on:
29 July 2018; 18:19 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.