Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.06.2018 - 15.06.2018
Added on: 13.03.2018

Oblicza dialogiczności w kulturze

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji Oblicza dialogiczności w kulturze poświęconej kwestii dialogiczności tekstu kultury artystycznej, a tym samym do refleksji nad typami relacji między nadawcą a odbiorcą oraz sposobami konstruowania przekazów, których wyrazista tożsamość ideowa nie wyklucza możliwości samodzielnej aksjologicznej orientacji czytelnika/widza.

Organizatorzy sugerują podjęcie rozważań w następujących obszarach tematycznych:

 • Dialog w obszarze krytyki artystycznej;
 • Modele współpracy społecznej jako formy dialogu;
 • Literatura, film, teatr – jako wypowiedzi obrazujące dialogiczność relacji międzyludzkich;
 • Inscenizator jako inicjator twórczego dialogu z adaptowanym tekstem;
 • Dialog intertekstualny;
 • Idea dialogu jako postulat odpowiedzi na społeczny antagonizm;
 • Współczesność w dialogu z tradycją;
 • Przestrzeń międzykulturowa – różnica jako miejsce spotkania;
 • Dialog w różnych tradycjach kulturowych;
 • Zakłócenia i zniekształcenia dialogu. Między odmową dialogu a próbami jego nawiązania;
 • Dialog humanistyki z innymi dziedzinami nauki;
 • Dialog a kultura cyfrowa;
 • Dialogiczny status podmiotowości zawartej w dziele;
 • Myślenie dialogiczne.

Termin nadsyłania zgłoszeń (tytułu wystąpienia oraz krótkiego abstraktu): 30 kwietnia 2018 r. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przekazana najpóźniej 7 maja 2018 r.

Information

Application deadline for speakers:
30.04.2018
Fee:
200 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.