Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.03.2023
Added on: 19.01.2023

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obszary Polonistyki VIII: (De)konstruowanie męskości. (De)mitologizacje, (dez)iluzje i (de)heroizacje męskości w literaturze, kulturze i języku

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe Polonistów mają zaszczyt zaprosić młodych badaczy i młode badaczki na kolejną interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI, która odbędzie się 28 marca 2023 roku (wtorek) w formie zdalnej na platformie Teams. Tematem tego spotkania chcemy uczynić obraz(y) mężczyzny i (nie)męskości w literaturze, kulturze i języku.

Uniwersytet Rzeszowski

Kategorie „mężczyzna” i „męskość/męskości” są dziś oświetlane z wielu perspektyw badawczych i budzą zainteresowanie przedstawicieli i przedstawicielek różnych dyscyplin humanistyki. Sprzyja temu ich współczesne rozumienie, które ukształtowało się wraz z odejściem od przekonania o istnieniu „prawdziwej męskości”, pozornie naturalnej i uniwersalnej wizji, powszechnie obowiązującego wzorca przekazywanego przez instytucje takie jak rodzina, szkoła, wojsko; modelu, któremu należało sprostać. Zwrócenie uwagi na wieloznaczność męskości, zależność tej kategorii od momentu historycznego, szerokości geograficznej, kultury, rasy, klasy, uwarunkowań politycznych i społecznych sprawiło, że obserwujemy jej pluralizację, a także destabilizację i dewaluację jej dominującej, jednolitej wizji, co niekiedy bywa utożsamiane z kryzysem. Męskie tożsamości są dziś wieloznaczne i wielowymiarowe, otwarte i podważalne, płynne, zaś „męskość” jest traktowana jak otwarty projekt, który może być realizowany na różne sposoby.

Inspiracją dla ósmej edycji konferencji stało się pytanie „na czym polega bycie mężczyzną i jakie jest miejsce męskości w (po)nowoczesnym świecie”. Dlatego proponujemy refleksję nad procesem (de)konstruowania męskich tożsamości w dawnej i współczesnej kulturze, śledzenie różnorodnych reprezentacji męskości i niemęskości, ich lokalności i indywidualności, obserwację związków męskości z przemocą, dominacją, mizoginią z jednej strony, a z drugiej eksplorację przestrzeni męskiej niepewności, kruchości, cierpienia, słabości, świadectw przekraczania genderowych podziałów. Pragniemy przyjrzeć się fantazmatowi „prawdziwej męskości” i rysującym się w nim pęknięciom, szczelinom otwierającym możliwość transgresji, obszarom nieokreślonej granicy pomiędzy męskością i chłopięcością, wielorakim sposobom produkowania męskości w języku, kulturze, mediach, edukacji. Jako punkt odniesienia mogą posłużyć następujące zagadnienia:

– (de)presje męskości;

– (nie)widoczność męskiego ciała;

– (nie)męskie emancypacje;

– dorastanie do męskości i (nie)męskie starzenie się;

– dyskurs płci w ujęciu porównawczym;

– historyczne, polityczne, kulturowe i społeczne uwikłania męskości;

– język i płeć – determinanty męskości w języku;

– językowa kreacja mężczyzn i chłopców w tekstach kultury;

– marginesy i maski męskości;

– męskie mitologie i projekty tożsamościowe;

– męskości pograniczne;

– męskości utopijne i wyobrażone;

– męskość – teorie i praktyki, rewizje i kontynuacje;

– męskość wobec kobiecości;

– mężczyzna i męskość w aforyzmach, anegdotach i przysłowiach;

– narodowe matryce męskości;

– obraz mężczyzny w mediach (w prasie, telewizji, Internecie);

queerowanie męskości;

– stereotyp mężczyzny w języku;

– wizerunek mężczyzny w językowym obrazie świata;

– zarządzanie męską cielesnością.

Powyższe zagadnienia stanowią otwarty katalog sugestii – liczymy na podjęcie także innych tematów związanych z zarysowaną problematyką.

Na propozycje tematów planowanych wystąpień w języku polskim (przewidujemy piętnastominutowe referaty) wraz z abstraktem czekamy do 26 lutego 2023 roku. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w pliku programu Word zawierających: imię i nazwisko oraz stopień naukowy i afiliację referenta/referentki, tytuł wystąpienia oraz abstrakt (do 1000 znaków) na adres mailowy: obszarypolonistyki8@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych pomysłów. Informacje dotyczące akceptacji tematu zostaną przekazane mailowo do 5 marca 2023. Szczegółowe informacje organizacyjne przekażemy wraz ze wstępnym programem konferencji do 20 marca.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje koszty publikacji tekstów pozytywnie zaopiniowanych do druku w recenzowanej monografii z cyklu Obszary Polonistyki. Publikacja w formie elektronicznej ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Komitet naukowy konferencji:
Prof. dr hab. Marek Stanisz
Dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR
Dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR
Dr Barbara Drozd

Komitet organizacyjny:
Mgr Mikołaj Głos
Mgr Kinga Matuszko

Information

Application deadline for speakers:
26.02.2023
Fee:
100 zł
Published by:
Added on:
19 January 2023; 23:18 (Wojciech Maryjka)
Edited on:
22 January 2023; 15:57 (Mariola Wilczak)

See also

11.12.2017

Męskość a sacrum - konferencja naukowa

Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Męskość a sacrum organizowaną w dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Słupsku przez Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Katedrę Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

21.03.2017

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku organizowaną w dniach 28-29 września 2017 roku w Katedrze Historii Literatury UG.

04.04.2018

Biopolityka męskości / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek dbania o zdrowie, konieczność doskonalenia ciała oraz dbanie o rozwój umysłowy i osobisty poprzez cały system urządzeń biopolitycznych, takich jak: higienizacja, aktywność fizyczna (gimnastyka, sport, przygotowanie wojskowe), edukacja, zachęta do działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie w szeroko pojmowaną obronność (immunizację), miały przyczynić się do udoskonalenia ducha męskości, przy jednoczesnym zaangażowaniu go w interes polityki państwowej, ekonomii kapitalistycznej oraz ideologii narodowej, rasowej czy klasowej. W tym kontekście kłopotliwy wydaje się również udział pierwiastka męskiego w procesie przekształcania dyrektyw biopolitycznych w śmiercionośny aparat tanatopolityki (zagłada, Holocaust, terroryzm). Innymi słowy, chcielibyśmy spojrzeć na kwestię męskości, przemieszczając optykę z dyskursów genderowych, ukształtowanych w dziedzinie gender studies czy masculinity studies, w obszar zagadnień biopolitycznych. Pragniemy zastanowić się, w jaki sposób biopolityczne dyrektywy wpływały na sposób „produkowania” męskości na przestrzeni ostatnich stuleci.

25.04.2024

Mężczyźni i (ich) emocje w literaturze, kulturze i języku

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. ''Mężczyźni i (ich) emocje w literaturze, kulturze i języku'', która odbędzie się 3 września 2024 roku w Bańskiej Szczawnicy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.