Polish Studies Bulletin
Date of the event: 26.10.2017 g.12:00
Added on: 24.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Szczecinie

Type of the event:
Meeting
City or town:
Szczecin

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Mariola Wilczak. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 w kampusie przy al. Piastów 40 b (budynek nr 5, sala Biblioteki Międzywydziałowej).


O Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytucie Polonistyki,  Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa US

Wydział Filologiczny jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego – został powołany do życia 1 stycznia 2007 roku. Tworzą go następujące jednostki organizacyjne:

 • Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa,
 • Instytut Filologii Germańskiej,
 • Instytut Filologii Słowiańskiej,
 • Instytut Anglistyki,
 • Katedra Filologii Romańskiej,
 • Katedra Skandynawistyki,
 • Katedra Iberystyki i Latynoamerykanistyki.

Przy Wydziale Filologicznym działa ponadto Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców prowadząca zajęcia z obcokrajowcami na różnych poziomach nauczania (od A0 do C2) w ramach kursów całorocznych, a także w ramach szkoły letniej.

Wydział ma prawa do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Kadrę nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego tworzy 149 pracowników, w tym 57 samodzielnych pracowników naukowych.

Wydział Filologiczny kształci 2174 studentów na studiach I, II oraz III stopnia (w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa), a także na studiach podyplomowych.

Pracownicy Wydziału Filologicznego mają możliwość uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Do najważniejszych partnerów zagranicznych współpracujących z Wydziałem należą uniwersytety w Greifswaldzie, Rostoku (Niemcy), Paryżu, Bordeaux, Nantes (Francja), Bari (Włochy), w Granadzie (Hiszpania), Hamar i Oslo (Norwegia) oraz Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (Rosja).

Instytut Polonistyki,  Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego został powołany do życia w 1985 roku, a kolejnych latach – w wyniku poszerzania oferty dydaktycznej – zmieniał nazwę na Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa i – od bieżącego roku akademickiego – na Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa. Strukturę Instytutu tworzy 10 jednostek organizacyjnych – 9 zakładów oraz 1 pracownia, w których zatrudnionych jest 43 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 8 profesorów zwyczajnych, 8 profesorów nadzwyczajnych, 11 doktorów habilitowanych (łącznie 27 pracowników samodzielnych), 15 doktorów oraz 1 magister.

Kadra Instytutu aktywnie uczestniczy w życiu naukowym – bierze udział konferencjach organizowanych przez różne ośrodki w Polsce i za granicą, realizuje różnorodne projekty badawcze i granty. Badania prowadzone przez pracowników Instytutu dotyczą współczesnej i historycznej polszczyzny, dawnej i współczesnej literatury rodzimej i obcej, szeroko rozumianej kultury i komunikacji medialnej. Wyniki tych badań są publikowane w monografiach oraz polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym także w czasopismach redagowanych przez pracowników Instytutu i wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe US, takich jak:

 • „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”,
 • „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”,
 • „Rocznik Komparatystyczny”,
 • „Studia Językoznawcze”.

Pracownicy Instytutu są członkami krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. W Instytucie mają swoje oddziały:

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,

zrzeszające pracowników i doktorantów oraz osoby spoza Instytutu (głównie nauczycieli polonistów) zainteresowane problematyką językoznawczą i literaturoznawczą. Członkowie obu towarzystw prowadzą działalność popularyzacyjną, m.in. poprzez organizowanie różnego rodzaju odczytów, spotkań otwartych itp. Do najważniejszych tego typu inicjatyw skierowanych do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza zaś do uczniów szkół średnich województwa zachodniopomorskiego, ale także do wszystkich osób zainteresowanych literaturą i językiem polskim,  należą:

 • Wszechnica Polonistyczna,
 • Akademia Czytania Ustawicznego,
 • Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa,
 • regularnie organizowane Uniwersyteckie Dyktanda Ortograficzne (w maju) i obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (w lutym).

Studia w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa prowadzone są w systemie bolońskim, dwustopniowym – na poziomie licencjackim (studia 3-letnie) oraz magisterskim (studia 2-letnie), na kierunkach: filologia polska (studia I i II stopnia), kulturoznawstwo (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia), dziennikarstwo i zarządzanie mediami (studia II stopnia) oraz od 2017 studia pisarskie (studia I stopnia).

W ramach kierunku filologia polska studenci mają do wyboru  specjalności:

 • na studiach I stopnia

- reklamowa,

- komunikacja medialna i public relations, 

- edytorsko-wydawnicza,

- krytycznoliteracka,

- bibliologiczna,

- nauczycielska.

 • na studiach II stopnia

- nauczycielska,

- językoznawcza,

- literaturoznawcza,

- komparatystyka,

- edytorstwo współczesne,

- polonistyka dla mediów.

W ramach studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna studenci mają do wyboru  specjalności:

- public relations,

- szkoła krytyki i publicystyki kulturalnej,

- szkoła reportażu,

- dziennikarstwo internetowe,

W ramach kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami studentom oferowane są 3 specjalności:

- menedżer w mediach,

- dziennikarstwo regionalne i transgraniczne,

- teoria i praktyka dziennikarstwa.

W ramach kierunku kulturoznawstwo (studia I stopnia) studenci mają do wyboru  specjalności:

- zarządzanie kulturą i jej popularyzacja we współczesnym świecie,

- specjalność bibliologiczna,

- filmoznawstwo i nowe media,

- sztuka i jej interpretacje,

- turystyka kulturowa,

- kultura Słowian.

W ramach studiów pisarskich I stopnia studenci wybierają moduły (bez adnotacji w suplemencie):

- formy nowomedialne,

- praktyki (auto)biograficzne,

- proza popularna i popkulturowa,

- kryminał,

- podróżopisarstwo,

- fantastyka.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowo wyremontowanym budynku przy al. Piastów 40 b, częściowo także w budynku na ul. Wojska Polskiego 107-109. W campusie przy al. Piastów studenci mają do dyspozycji Bibliotekę Międzywydziałową z dostępem do bogatych zbiorów polonistycznych oraz dostępem do Internetu.

Swoje zainteresowania i pasje studenci mogą rozwijać w ramach prac kół naukowych, takich jak:

 • Koło Młodych Językoznawców
 • Koło Młodych Literaturoznawców
 • Koło Naukowe Historyków Kultury i Literatury Dawnej

W ramach programu MOST studenci mają też możliwość studiowania w wybranych uczelniach w kraju, a w ramach programu ERASMUS mogą wyjeżdżać na stypendia do uniwersytetów europejskich.

Instytut współpracuje z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych, m.in. z: mgr Ewą Budziach – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Szczecinie, dr. Grzegorzem Brzustowiczem – dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie, mgr. Lucjanem Bąbolewskim – dyrektorem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, mgr Urszulą Pańką – dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Danielem Krzanowskim – prezesem zarządu Print Group Sp. z o.o., dr Moniką Tomczyk – dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury, Pawłem Nowakiem – kierownikiem Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy przy Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, Maciejem Borowym – przewodniczącym Zachodniopomorskiego Klastra Przemysłów Kreatywnych.


Spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkań:
·       omawiamy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
·       prezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
·       przedstawiamy osobę Redaktora-koordynatora,
·       zapraszamy Państwa do rozmowy, wysłuchamy uwag i odpowiadamy na pytania.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół "Biuletynu Polonistycznego"

autor plakatu: Paweł Ryżko

Information

Address:
al. Piastów 40 b, budynek nr 5, sala Biblioteki Międzywydziałowej

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.