Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.10.2016 g.09:00 - 26.10.2016 g.14:00
Added on: 18.06.2016

Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrea Bańkowski

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ i ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO i METODOLOGII BADAŃ LINGWISTYCZNYCH INSTYTUTU FILOLOGII OBCYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PRZESZŁOŚĆ W JĘZYKU ZAMKNIĘTA

In memoriam Andreae Bańkowski

Częstochowa 25 - 26 października 2016

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji poświęconej pamięci częstochowskiego uczonego — Profesora Andrzeja Bańkowskiego. Przedmiotem naszej refleksji chcemy uczynić obszary badawcze szczególnie bliskie Profesorowi: historię języka, etymologię i onomastykę. Pragniemy, aby nasza konferencja stała się spotkaniem integrującym językoznawców z ró żnych ośrodków akademickich w Polsce,  doceniającychw znacznej mierze interdyscyplinarny i inspirujący do dalszych poszukiwań dorobek naukowy Profesora Andrzeja Bańkowskiego.
 
Podczas sesji plenarnej zostaną wygłoszone przez Honorowych Gości okolicznościowe referaty nawiązujące do Jego podstawowych kierunków badań.
Do dyskusji z apraszamy również badaczy reprezentujących inne dziedziny językoznawcze i przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych
 
Oc zekujemy zarówno referatów poświęconych zagadnieniom teoretycznym z wymienionych obszarów, jak i szczegółowych analiz etymologicznych, historycznojęzykowych i onomastycznych.
.

Program w załączniku

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.