Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.01.2019 - 11.01.2019
Added on: 30.08.2018

Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję translatologiczną „Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja”. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 10–11.01.2019 roku.

Konferencja zorganizowana przez „Grupę badań nad przekładem i recepcją literatury dla dzieci i młodzieży” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii poświęcona będzie procesom międzykulturowym w przekładzie i recepcji literatury dla dzieci i młodzieży. Głównym przedmiotem refleksji będzie pojęcie różnorodności kulturowej.

W opinii organizatorów w pierwszym rzędzie należy zbadać, w jaki sposób literatura dla dzieci i młodzieży umożliwia „oswajanie” obcości, na ile „wdraża się” czytelników w doświadczenie inności. Chodzi tu o sposób prezentacji kultury własne j i kultury obcej, ich stałości, ale i zmienności. To właśnie w przekładach ujawniają się różnice kulturowe, które dotyczą choćby obrazów dzieciństwa. Asymetrie w kształcie tradycji obecnych w literaturze dla dzieci i młodzieży mogą prowadzić do powstawania barier lub deficytów w recepcji, a z drugiej strony nurty tradycji mogą się zazębiać i wzajemnie wzbogacać.

Uwzględnione zostaną zarówno ujęcia teoretyczne, jak i studia przypadku (case studies) w różnorodnych medialnych formach (opowiadania, książki obrazkowe, komiksy, graphic novels, adaptacje filmowe). Punktem wyjścia będą transkulturowe procesy w ramach transferu niemiecko-polskiego, jakkolwiek przyczynki dotyczące innych par językowych są również mile widziane.

Możliwe tematy, aspekty, podejścia i motywy to:

  • nowe przekłady klasyki literatury dla dzieci i młodzieży;
  • serie translatorskie;
  • kulturowe aspekty kanonizacji literatury dziecięcej;
  • książka dla dzieci jako medium doświadczenia inności;
  • kulturowe aspekty przekładu komiksów i graphic novels;
  • bariery recepcyjne, strategie przekładowe;
  • tematy tabu w realistycznej literaturze dla dzieci i młodzieży;
  • fantastyczna literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce i w Niemczech oraz ich wzajemne oddziaływanie.

Poza tymi zakresami badawczymi mile widziane będą referaty dotyczące literatury dla dzieci i młodzieży w ujęciu teoretycznym.

Języki obrad to niemiecki, polski i angielski. Na każdy referat przewidziano 20 minut plus dodatkowe 10 minut na dyskusję. Potwierdzone wystąpienie plenarne: Prof. Dr. Brigitte Schultze oraz Prof. Dr. Hans–Heino Ewers.

Streszczenie (ok. 400 słów) dwudziestominutowego wystąpienia wraz z krótkim biogramem (ok. 200 słów) i danymi kontaktowymi należy przesłać na adresy: Prof. Dr. Michael Düring (dueringm@slav.uni-kiel.de) Dr Anna Fimiak–Chwiłkowska (afimiak@amu.edu.pl).

Information

Application deadline for speakers:
01.09.2018
Fee:
400 zł lub 100 euro

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.