Polish Studies Bulletin
Added on: 18.10.2015
Date of the event: 22.04.2015 - 23.04.2015

Człowiek – istota mówiąca

Sprawozdanie z konferencji Człowiek – istota mówiąca 
oraz Jak to dobrze powiedzieć. Różnorodne aspekty komunikacji

 

W dniach 22–23 kwietnia 2015 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Człowiek – istota mówiąca. Konferencja stanowiła drugie spotkanie z cyklu Człowiek ‒ interakcja ‒ komunikacja, poświęconego fascynującemu, wieloaspektowemu zagadnieniu porozumiewania się między przedstawicielami gatunku ludzkiego. Celem konferencji było podjęcie refleksji teoretycznej i analizy wyników badań empirycznych, w których kluczowe miejsce zajmują różne wymiary komunikacji między ludźmi.

Na konferencji zaprezentowało wyniki swoich badań 32 naukowców i praktyków (m.in. logopedów, neurologopedów i psychologów) z całej Polski. Referenci reprezentowali następujące placówki naukowe, badawcze, kulturalne i terapeutyczne oraz stowarzyszenia: Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Rzeszowski,  Klinikę Leczenia Jąkania w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polskie Kolegium Logopedów PAN w Warszawie, Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wśród słuchaczy i dyskutantów – oprócz zarejestrowanych uczestników konferencji  – obecni byli także studenci UJK (uczący się na różnych kierunkach) oraz mieszkańcy miasta i regionu zainteresowani tematyką komunikacji międzyludzkiej.

Konferencję otworzyła dziekan Wydziału Humanistycznego UJK, dr hab. Marzena Marczewska. Zgromadzonych licznie w jednej z auli gości powitali: dyrektor IFP UJK, dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK, oraz prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak.

Na konferencji zaprezentowano 28 referatów (jeden z nich został przygotowany i przedstawiony przez dwie badaczki), w większości połączonych  z prezentacją multimedialną, oraz 3 postery. Część referatów wygłoszono podczas obrad plenarnych. Pozostałe zostały pogrupowane w sekcje o charakterze językoznawczym lub psycholingwistyczno-neurologiczno-logopedycznym.

Referaty poświęcone były różnorodnym zagadnieniom związanym z komunikacją między ludźmi, w tym: znaczeniu i użyciu jednostek z formą RODZINA, dwujęzyczności dzieci, wariantywności wymowy polskiej, poprawności językowej i jej wpływowi na komunikację wśród dzieci i młodzieży ze szkół polskich za granicą,  analizie językowej tekstów uczniów szkół zawodowych (na podstawie danych pozyskanych w badaniu IBE „Szkoła samodzielnego myślenia”), opisanym przez XVII-wiecznego jezuitę krzywdom wyrządzanym innym i sobie za pośrednictwem mowy oraz sposobom pokutowania za nie, o przeakcentowaniu w sposobie czytania współczesnych serwisów informacyjnych, mikroblogom jako alternatywnemu sposobowi komunikacji muzealnej, typom reakcji zwrotnych w internetowych portalach społecznościowych, aktywności słowotwórczej polskich niemotywowanych czasowników mówienia, różnym zaburzeniom mowy, tj. zaburzeniom płynności mówienia u osób chorych neurologicznie, zaburzeniom rezonansu nosowego u dzieci z niewydolnością podniebienno-gardłową, dysglosji oraz weryfikacji tradycyjnego podejścia do jąkania jako nerwicy mowy, problemom komunikacyjnym osób autystycznych, audiodeskrypcji, heurystycznemu  podejściu w postępowaniu logopedycznym, substytucjom fonetycznym w procesie nabywania kompetencji językowej u dzieci,realizacji funkcji semantyczno-leksykalnej w formacjach dziecięcych, znaczeniu dla rozwoju komunikacji prawidłowego kontaktu wzrokowego w relacji matka – dziecko, znaczeniu pozasłownej komunikacji w relacji terapeutycznej oraz badaniu grafizmu w analizie pismoznawczej i psychografologicznej, możliwościom posługiwania się językiem przez małpy, fenomenowi (nie)mówienia w niemieckojęzycznej literaturze pięknej, sposobom komunikowania o pojęciach abstrakcyjnych.

W ramach sekcji posterowej uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wynikami badań przedstawionych na posterach oraz podjąć dyskusję z ich autorkami. Postery były zróżnicowane tematycznie. Dotyczyły komunikacji w dogoterapii, słów pełniących funkcję bodźców w tematach e-maili marketingowych oraz języka użytkowników Polskiego forum o socjonice.

Natomiast 24 kwietnia 2015 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja dla doktorantów i studentów pt. Jak to dobrze powiedzieć. Różnorodne aspekty komunikacji. Było to drugie spotkanie z cyklu Komunikacja międzyludzka oczami młodych. Formuła tego cyklu jest bardzo pojemna, daje więc możliwość przeprowadzenia wielowymiarowej analizy różnych zjawisk z zakresu komunikacji między ludźmi.

Swój udział w wymienionym spotkaniu zgłosiło 40 osób. Instytut Filologii Polskiej odwiedzili doktoranci i studenci z różnych ośrodków naukowych w Polsce, tj. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wśród słuchaczy i dyskutantów – oprócz zarejestrowanych uczestników konferencji  – znaleźli się również studenci UJK (uczący się na różnych kierunkach), a także mieszkańcy miasta i regionu zainteresowani tematyką komunikacji międzyludzkiej.

Konferencję otworzył kierownik studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa, dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK.

Goście kieleckiej polonistyki wysłuchali 39 referatów (jedno z wystąpień zostało przygotowane przez dwie młode badaczki), w większości połączonych  z prezentacją multimedialną. Referaty były pogrupowane w sekcje o charakterze językoznawczym lub psycholingwistyczno-neurologiczno-logopedycznym. Część referatów (6) została wygłoszona podczas obrad plenarnych, które miały miejsce dwukrotnie, towarzyszyły bowiem otwarciu i zamknięciu konferencji.

W wygłoszonych referatach i przedstawionych prezentacjach poruszano między innymi zagadnienia związane z ujęciem mózgowej organizacji funkcji językowych, komunikacją osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, współczesną świadomością językową młodych Polaków, komunikacją pośrednią w Internecie, leksyką w komunikacji graczy konsolowych, wulgaryzacją języka prasy, elementami parajęzyka jako wskazówką do wykrywania kłamstw, rolą słowa w kontaktach międzyludzkich, funkcją języka w tekstach prawnych, metonimią w kontekście językowo-kulturowym, upośledzeniem teorii umysłu osób ze spektrum autyzmu, kompetencjami językowymi i komunikacyjnymi dziecka autystycznego, rozpadem podsystemów języka w różnych rodzajach afazji, testowaniem kompetencji lingwistycznej dziecka bilingwalnego, specyfiką kontaktu między pacjentem a terapeutą, manipulacją i sugestią w komunikacji międzyludzkiej, metodologią badań terminologii dwujęzycznych, różnorodnymi aspektami komunikacji polsko-romskiej, błędami językowymi popełnianymi przez obcokrajowców, którzy uczą się języka polskiego jako obcego, grzecznością językową oraz różnicami międzykulturowymi, które mogą wpływać na zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej, defektami semiotycznymi w języku potocznym i naukowo-filozoficznym, aspektami skutecznej komunikacji, wyrazami obcymi w języku, problemami komunikacyjnymi osób z niepełnosprawnością słuchową, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz wynikającymi z nich trudnościami w nauce, komunikacyjnymi możliwościami niesłyszącego dziecka z implantem ślimakowym, wpływem późnej wykrywalności wad słuchu na komunikację międzyludzką, komunikacją w zespołach wad wrodzonych, problemami komunikacji międzygatunkowej, terapią narcyzmu, wizualnymi interpretacjami zakłóceń przekazu oraz rolą metafor w ujęciu Maxa Blacka.

Referaty wygłoszone podczas obu konferencji pobudziły uczestników spotkań do ożywionych dyskusji, które miały miejsce nie tylko podczas obrad w salach konferencyjnych, ale także w kuluarach, w czasie przerw kawowych i obiadowych.

Zarówno podczas jednej, jak i drugiej konferencji goście mieli także okazję zapoznać się z bogatą ofertą Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Organizatorami obu konferencji były Zakłady Komunikacji Językowej oraz Polszczyzny Współczesnej i Historycznej Instytutu Filologii Polskiej  UJK oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Oddział w Kielcach Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Inicjatywa powstała przy współpracy z Kołem w Kielcach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Otwórzmy Świat” w Starachowicach.

Konferencje objęli patronatem: wojewoda świętokrzyska, Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, oraz prezydent  Kielc, Wojciech Lubawski. Patronami medialnymi obu konferencji były: Internetowa Telewizja Kielce, Telewizja Świętokrzyska oraz Radio Kielce.

Sprawozdanie sporządziły:

Joanna Senderska, Agnieszka Rosińska-Mamej i Aleksandra Kasprzyk

Information

See also

04.10.2016

Mózg – język – komunikacja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Zakład Leksykologii i Logopedii IFP UAM oraz Polski Związek Logopedów, o/Wielkopolski. Konferencja odbędzie się 20 paździenika 2016 w Poznaniu, Collegium Maius, ul. Fredry 10. Zapraszamy do udziału w konferencji logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów i wszystkich zainteresowanych diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka u dzieci oraz osób dorosłych.

04.02.2017

Komunikacja wczoraj i dziś / Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych

17 maja 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Komunikacja wczoraj i dziś”, którą organizują Studenckie Koła Naukowe Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie. "Biuletyn Polonistyczny" objął wydarzenie patronatem medialnym.

10.02.2018

Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa XIV. Na końcu języka

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić doktorantów, studentów i wszystkie osoby zainteresowane na czternastą edycję ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej "Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa. Na końcu języka". Proponujemy następujące obszary naukowej refleksji: - Interdyscyplinarne badania języka i dyskursu (analiza dyskursu, zjawisko propagandy językowej, semiotyka i pragmatyka, tożsamość; narracja; podmiotowość itp.); - Badania empiryczne i eksperymentalne języka i komunikacji; - Język w komunikacji społecznej (przekazy werbalne i niewerbalne, nowe media, dyskursy ideologiczne, społeczne, kulturowe itp.); - Pokrewne dyscypliny humanistyczne: literaturoznawstwo, historia, filozofia, filologie obce, filmoznawstwo i teatrologia itp. Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w stacji ekologicznej Storczyk w Karpaczu. Wydarzenie ma charakter otwarty. Zapraszamy prelegentów, osoby prowadzące warsztaty oraz wolnych słuchaczy. Na jedno wystąpienie referatowe przewidujemy 15 minut, na warsztaty - 45 minut. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej http://bit.ly/karpacz-2018. Znajdą w nim Państwo szczegóły dotyczące ewentualnego noclegu i wyżywienia (całość wynosi około 160 zł). Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. W przypadku wszelkich opłat jesteśmy tylko pośrednikami. Zgłoszenia (wypełnione formularze) prosimy przesyłać na adres sknj@wp.pl do 18 marca 2018 roku.

21.03.2018

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo - III ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na III ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo" Czas i miejsce: 24 kwietnia 2018 roku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.