Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.10.2016 - 14.10.2016
Added on: 15.05.2016

Tabu, zakaz, dyscyplina, cenzura w kulturze współczesnej

Celem przyświecającym kolejnej sesji z cyklu Konferencji Studentów i Studentek Kulturoznawstwa będzie próba odnalezienia odpowiedzi na jedno z bardziej palących pytań związanych ze współczesną popkulturą oraz kulturą masową: czy we współczesnym świecie wciąż występują mechanizmy tabuizacji? Jeśli tak, to jaka relacja łączy je z zakazem, dyscypliną i cenzurą? Jak zmienia się charakter prymarnych zakazów w kulturze współczesnej? Jeśli nie, to jakie pojęcia i inne procedury zastąpiły klasyczne tabu, rozumiane jako podstawowy i definitywny zakaz kulturowy? Czy istnieją sposoby jego obejścia, co wskazywałoby na to, że tabu istnieje? A może społeczne (językowe, retoryczne, instytucjonalne) i szerzej – kulturowe ramy tabuizacji i kultury zakazu (takie jak uczestnictwo, indywidualizm, medialność) są nieokreślone i płynne, przez co wpisują się w praktyki kulturowe, stanowiąc raz ich pragmatyczną część, innym zaś razem − indywidualną albo zbiorową negację zakazu/-ów?  

Czy dziś jeszcze problem komunikacyjnego kodu tabuizacji, związany z podstawowymi terminami językoznawczymi i semiotycznymi (takimi jak intencja, odbiorca, nadawca, kontekst, ale także w sensie formalnym interpretacja przekazu i reinterpretacja komunikacji), może stanowić punkt wyjścia dla zastanowienia się nad kwestiami przemian paradygmatu dotyczącego kwestii zakazu społecznego i kulturowego? W XXI wieku zmienia się on wraz z obecnością kultury popularnej oraz jej wpływami, natomiast wraz z ingerencją innych dyskursów (np. ekonomicznego, prawnego) przekształca w szeroko pojęte pole kultury, rozszerzając granice swego oddziaływania lub inicjując w łonie swoich praktyk procesy odwrotne: (auto)zanikania czy własnej nieobecności.

Organizatorzy wraz z prelegentami chcieliby naszkicować mapę przemian/rekonstrukcji zakazu kulturowego,  który jednak wciąż odwołuje się do kontekstów aksjologicznych, mimo merytorycznego potencjału przemian współczesnego popkulturowego, a nawet kiczowatego, pozbawionego głębokiej refleksji świata rzeczy, ready mades – jako przemijających i chwilowych fabuł ponowoczesności czy też obecności innych dyskursów wydających się spychać i relatywizować klasyczne rozumienie podstawowych zakazów obecnych w kulturze. Na ich miejsce pojawiają się nowe, podobnie nietrwałe, jednorazowe, indywidualne mechanizmy, których związek z popkulturą jest strukturalny.

Do wygłoszenia referatów zapraszamy szczególnie studentów i doktorantów oraz młodszych pracowników naukowych.

 
Proponowane przykładowe zagadnienia:
 – Rekonstrukcje pojęcia tabu kulturowego i procesu tabuizacji.
− Tabu – zakaz – norma, nakaz – opresja – różnice, dialog, redefinicje pojęć i dyskursów.
− Negacje a negocjacje – postawy uczestników „kultury zakazu”?
−  Synchronia i diachronia tabu. Wielość czy inflacja zakazu kulturowego?  
−  Językowe/komunikacyjne determinanty tabuizacji (retoryki i poetyki zakazu, uczestnicy praktyk czy orędownicy ich  zniesienia?).
− Społeczne i instytucjonalne konteksty zakazu/-ów.  
− Kulturowe zakazy i ich współczesne prefiguracje.
− Cenzura jako tabu – zróżnicowanie funkcji i wielość oddziaływań.
− Masowość wobec tabu – tabu w kulturze masowej.
− Tabu w kulturze uczestnictwa i kulturze mediów.
− Metaforyzacja/sloganowość zakazu kulturowego.
− Debata publiczna a zakaz społeczny – konformizm  i poprawność.
− Mechanizmy tabuizacji w społeczeństwach otwartych (tabuistyczne historie doktryn kulturowych).
− Tabu w nauce.
 
Opłata konferencyjna: 100 zł
 
Zgłoszenia, zawierające imię, nazwisko, stopień naukowy, tytuł wystąpienia oraz   abstrakt do 200 słów, należy nadsyłać  do 15 września 2016 roku na adres: tabuwkulturze@gmail.com
Informację o przyjęciu referatu otrzymają Państwo do1 października 2016 roku.
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru zgłoszeń.
 
Komitet organizacyjny:
dr Marcin Jewdokimow (UKSW)
dr Aneta Kliszcz (AI w Krakowie)
dr Krzysztof Korotkich (UwB)
dr Paweł Kuciński (UKSW, sekretarz konferencji)
dr hab. prof. UKSW Brygida Pawłowska-Jądrzyk (UKSW)
dr Laura Polkowska (UKSW)
mgr Anelia Radomirova (UKSW)
dr Magdalena Złocka-Dąbrowska (UKSW)

 

Information

Added on:
15 May 2016; 18:25 (Małgorzata Burta)
Edited on:
18 March 2019; 22:26 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.