Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 04.06.2016 - 04.06.2016
Added on: 23.04.2016

Tekst, słowo, obraz

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students

Koło Naukowe Edytorów działające przy Katedrze Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na studencko-doktorancką konferencję naukową „Tekst, słowo, obraz”, która odbędzie się 4 czerwca 2016 roku na Wydziale Filologicznym UŁ. Podczas spotkania pragnęlibyśmy przyjrzeć się rozmaitym sposobom przenikania się kategorii zawartych w tytule konferencji. Tak jak podczas zeszłorocznej konferencji punktem wyjścia dla naszych rozważań uczynimy „tekst”, który w naukach humanistycznych stwarza szerokie pole do analizy zagadnień związanych nie tylko z literaturoznawstwem, ale także edytorstwem naukowym, translatoryką czy też szeroko rozumianym designem. Mamy nadzieję, że „słowo” oraz „obraz” jako kategorie uzupełniające pozwolą przyjrzeć się „tekstowi” z oryginalnych, nieoczywistych, inspirujących stron. Chcielibyśmy, by wypunktowane poniżej zagadnienia stały się przyczynkiem do ożywczej dyskusji, do której zapraszamy studentów i doktorantów kierunków literaturoznawczych, kulturoznawczych i graficznych.

Tekst

 • Granica między inspiracją a plagiatem
 •  Ghostwriting tekstów literackich
 •  Literatura inspirowana innymi tekstami kultury (filmowymi, plastycznymi, muzycznymi etc.)
 •  Recepcja tekstów zapisanych a recepcja przekazów ustnych
 •  Teksty i e-teksty
 •  Teksty nieodkryte/niezbadane/zapomniane/zakazane
 • Literatura jako nieustający dialog – intertekstualność, powinowactwa między dziełami zamierzone i przypadkowe, literatura prze-pisana

Słowo

 •  Przekład jako interpretacja, metafora, adaptacja 
 • Problemy edytorskie wynikające z pierwszej edycji tekstu – autografy, rękopisy, pierwodruki, wybór podstawy wydania
 • Granice ingerencji edytora w tekst 
 • Rejestry stylistyczne
 • Słowo a media – kreatywność językowa
 • Tytuł a interpretacja całości
 • Problemy wieloznaczności

Obraz

 • Nowe konteksty interpretacyjne w adaptacjach filmowych i teatralnych 
 • Komiks – między słowem a obrazem 
 • Powieść graficzna
 • Typografia jako istotne narzędzie projektowania
 • Graffiti – tekst w służbie społecznej
 • Językowy obraz świata
 • Komunikat graficzny kontra komunikat tekstowy
 • Obrazy archetypowe w kulturze

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 maja 2016. Opłata konferencyjna w wysokości 150 złotych zostanie przeznaczona na materiały konferencyjne, wydanie recenzowanego tomu zawierającego przesłane przez referentów teksty oraz bufet kawowy podczas spotkania. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres tekst.slowo.obraz@gmail.com. Zapraszamy!

Information

Application deadline for speakers:
22.05.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.