Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.11.2018 - 15.11.2018
Added on: 30.07.2018

W dialogu języków i kultur / Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna

Type of the event:
Conference

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie zaprasza do udziału w kolejnej edycji  konferencji „W dialogu języków i kultur”.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z tradycją mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „W dialogu języków i kultur” organizowaną przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie w dniach 14-15 listopada 2018 roku. Poprzednie edycje konferencji spotkały się z bardzo przychylnym stanowiskiem środowiska naukowo-dydaktycznego, w związku z czym mamy nadzieję, że najbliższa edycja będzie kontynuacją tej tradycji i na stałe wpisze się w kalendarium pracowników naukowych kierunków neofilologicznych, a także praktyków (tłumaczy, glottodydaktyków, wydawców itp.). Trwałym efektem naszej konferencji, jak miało to miejsce po poprzednich edycjach, będzie wydanie kolejnego siódmego już tomu z materiałami konferencyjnymi z cyklu „W dialogu języków i kultur”.

Nasza konferencja obejmuje następujące sekcje tematyczne:

· translatoryka i prakseologia przekładu;

· terminologia i leksykografia;

· glottodydaktyka języków obcych;

· komunikacja interkulturowa;

· literaturoznawstwo;

· antropolingwistyka.

Zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, wykładowców, nauczycieli języków obcych, teoretyków i praktyków tłumaczenia, badaczy i ekspertów do zaprezentowania referatu w zakresie jednej z podanych wyżej dziedzin. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z krótkim (3-4 zdaniowym) streszczeniem planowanego referatu. Najbardziej liczymy (przede wszystkim na głos w dyskusji) na udział nauczycieli, którzy ze swego doświadczenia szkolnego w nauczaniu języków obcych mogą wnieść wiele cennych uwag praktycznych.

Równie gorąco zapraszamy na konferencję uczestników, którzy nie planują wygłoszenia referatów. Liczymy na ich udział w twórczej dyskusji, jaka zaistnieje zarówno podczas prac w sekcjach, panelu dyskusyjnym, jak i w kuluarach. Referentów zapraszamy także na uroczystą kolację.

Wszystkim zgłoszonym uczestnikom konferencji zapewniamy wysłanie VII tomu „W dialogu języków i kultur” z wygłoszonymi na konferencji referatami.

Każdy z uczestników ma do dyspozycji 20 minut na prezentację swojego wystąpienia, na zakończenie każdej sekcji planujemy czas na dyskusję.

Głównymi językami roboczymi konferencji będą polski i angielski. W zależności od zgłoszonych tekstów możemy stworzyć sekcje również w innych językach.

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi 390 zł - obejmuje on pełny catering, uroczystą kolację, publikację artykułu w recenzowanej monografii zbiorowej z numerem ISBN oraz pamiątkowy certyfikat uczestnictwa. Cena nie obejmuje zakwaterowania. Opłata dla uczestników, którzy nie biorą udziału w uroczystej kolacji, wynosi 350 zł. Dla uczestników zainteresowanych uczestnictwem bez wygłaszania referatu, a zainteresowanych tylko otrzymaniem tomu pokonferencyjnego oraz certyfikatu – koszt uczestnictwa wynosi 180 zł. Udział w uroczystej kolacji w tym wariancie wynosi dodatkowo 40 zł.

Uczestnikom konferencji proponujemy zakwaterowanie w pobliżu naszej uczelni w:

Hotel Ibis Warszawa Centrum

al. Solidarności 165

00-876 WARSZAWA

POLSKA

Tel.: (+48)22/5203000

Faks.: (+48)22/5203030

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji: konferencja@lingwistyka.edu.pl.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej: konferencja.lingwistyka.edu.pl

Ważne terminy:

  • 15 września 2018 r. – Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszenia uczestnictwa bez referatu lub z referatem z podaniem tytułu i sekcji, w której planowane jest wystąpienie).
  • 15 października 2018 r. - Przesłanie przez Komitet Organizacyjny wstępnego programu konferencji.
  • 1 listopada 2018 r. - Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej.
    Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek Fundacji Oświatowej Nowy Świat w Kredyt Banku: 05 1440 1387 0000 0000 0895 7908 z dopiskiem Konferencja „W dialogu języków i kultur” oraz nazwisko i imię.

Komitet naukowy konferencji:

prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz – przewodniczący konferencji

prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

prof. dr hab. Zinaida Kharitonchik

prof. dr hab. Czesław Lachur

prof. dr hab. Heribert Picht

prof. dr hab. Elwira Sorokina

dr hab. Małgorzata Pietrzak

dr Iwona Drabik

dr Nadzieja Kuptel

dr Tomasz Ososiński

dr Elwira Stefańska

dr Paweł Wojtas

dr Alicja Fandrejewska

Sekretarz konferencji: dr Anna Jaroch – ajaroch@lingwistyka.edu.pl

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.