Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.11.2018 g.16:00 - 12.11.2018 g.17:30
Added on: 04.11.2018

Wykład dr Patrice Dabrowski (Boston USA) “Odkrywanie” Karpat: Epizody w obrazowaniu i przekształcaniu pogranicznych pasm górskich.

Type of the event:
Lecture
City or town:
Wrocław
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Doctors

W 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości Pracownia Badń Humanistycznych nad Problematyką Górską (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski) zaprasza na wykład dr Patrice M. Dabrowski (Boston USA) “Odkrywanie” Karpat:  Epizody w obrazowaniu i przekształcaniu pogranicznych pasm górskich.

dr Patrice M. Dabrowski jest absolwentką Uniwersytetu Harvarda (USA), zajmuje się historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorką licznych artykułów i rozpraw naukowych oraz dwóch cennych monografii: Commemorations and the Shaping of Modern Poland (Indiana University Press, 2004); „Polska: Pierwsze tysiąclecie” („Poland: the First Thousand Years”, NIU Press, 2014).

20 maja 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał jej Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, czyli odznaczenie, które Prezydent RP przyznaje cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

Patrice M. Dabrowski otrzymała order za wybitne zasługi w działalności naukowej i badawczej oraz za popularyzowanie wiedzy o historii Polski. 

Wykład odbędzie się 12 listopada 2018 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Nankiera 15., sala 143 (pierwsze piętro) bez względu na ogłoszenie 12. listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

Jak można zrozumieć pojęcia „odkrywania” Karpat?  W trzech różnych okresach historycznych Polacy używali określenia Karpaty wobec trzech odrębnych pasm tego łańcucha górskiego.  Pod koniec XIX w. uznano, że warszawski lekarz Tytus Chałubiński „odkrył” Tatry, w latach trzydziestych XX w. deklarowano, iż „odkrywamy” Huculszczyznę (czyli zamieszkałe przez Hucułów Karpaty Wschodnie), a po drugiej wojnie światowej powtórzono, że „odkrywamy” Bieszczady.  Prelegentka zamierza dowieść, że mikrohistoria tych trzech „odkryć” pozostaje w ścisłym związku z kulturą i mitologią narodu oraz szeroko pojętą problematyką społeczną, nie tylko w regionach górskich, ale również na obszarach nizinnych. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości spróbuje odpowiedzieć na pytania, z którymi się zmierzali „odkrywcy” Karpat: na czym polegała polskość w czasach gdy nie istniało państwo polskie, jakie były warunki zgodnej koegzystencji społeczeństwa wielokulturowego, a także jak sobie wyobrażano Polskę przyszłości.

Information

Address:
Pl. Nankiera 15; 50-140 Wrocław

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.