Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.02.2017
Added on: 21.02.2017

"Zapiski z Pogranicza" - nowe czasopismo naukowe

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Olsztyn
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Autorów do publikowania w naszym czasopiśmie „Zapiski z Pogranicza" oraz do współpracy z Interdyscyplinarnym Kołem Doktoranckim „Pogranicza", działającym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

Inspiracją do powstania czasopisma naukowego „Zapiski z Pogranicza" była fascynacja nad zagadnieniem pogranicza, które na przestrzeni ostatnich dzie­sięcioleci zrobiło niezwykłą karierę i to nie tylko w naukach humanistycznych. Nic w tym dziwnego, jeśli spojrzeć na pograniczność jako motyw w istocie wieloaspektowy.

Poprzez tworzenie czasopisma o charakterze interdyscyplinarnym pragniemy, aby stanowiło ono forum wymiany poglądów i wyników badań przez przedstawicieli róż­nych nauk wokół wspomnianego zagadnienia.

Działalność wydawnicza jest zasadniczym celem Interdyscyplinarnego Koła Dok­toranckiego „Pogranicza".

Członkowie koła (doktoranci) tworzą redakcję „Zapisków z Pogranicza", czasopisma (półrocznika) o charakterze interdyscyplinarnym, które składa się z następujących działów:

krajoznawczego, historycznego, filologicznego, filozoficznego, na pograniczu nauk oraz recenzji i omówień. Zachęcamy do publi­kacji w „Zapiskach z Pogranicza".

Redakcja „Zapisków z Pogranicza" wraz z osobami współtworzącymi Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie „Pogranicza"

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydziat Humanistyczny, ul. Kurta Obitza 1, 10-724 Olsztyn

http://kolodoktoranckie.wixsite.com/zapiskizpogranicza/czasopismo

e-mail: zapiski_z_pogranicza@wp.pl

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.